Dodatek aktywizacyjny to ciekawe rozwiązanie w postaci świadczenia dla osób z prawem do zasiłku, które samodzielnie znalazły pracę lub podjęły ją skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy. Z tego tekstu dowiesz się, czym dokładnie jest zasiłek, komu przysługuje, ile wynosi, czy dodatek aktywizacyjny jest dochodem i jak rozliczyć dodatek aktywizacyjny w PIT.

Co to jest dodatek aktywizacyjny?

W czasach pandemii, gdy wiele biznesów straciło swoją płynność i zmaga się z widmem upadku, urzędy pracy notują wzrost rejestracji bezrobotnych. Utrata pracy dotknęła wiele osób, które próbują na nowo ułożyć swoje życie zawodowe. Dodatek aktywizacyjny to dodatkowa zachęta do poszukiwań pracy oraz wsparcie dla osób, które znalazły z własnej inicjatywy zatrudnienie.

Komu i kiedy przysługuje dodatek aktywizacyjny za znalezienie pracy?

Jak już wspominaliśmy wyżej, z dodatku mogą skorzystać zarejestrowani bezrobotni, którzy podjęli pracę samodzielnie lub na podstawie skierowania z urzędu pracy (w niepełnym wymiarze czasu). Co ważne, prawo do zasiłku ze skierowania z PUP obowiązuje tylko wtedy, gdy wynagrodzenie jest niższe niż minimalne.

Bardzo istotnym aspektem jest fakt, że świadczenie ma charakter dodatku do pensji, a pieniądze wysyła na konto zatrudnionego powiatowy urząd pracy. Mówią o tym zapisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U.2014.1189):

„Starosta przyznaje dodatek aktywizacyjny po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia, od dnia złożenia wniosku do:

 • ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy;
 • ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy”.

Kiedy nie przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Przepisy jasno określają również sytuacje, w których prawo do dodatku aktywizacyjnego nie obowiązuje.

 • Skierowanie z urzędu pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty zorganizowania pochodzą z refundacji zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1;
 • Osoba bezrobotna podjęła zatrudnienie u pracodawcy, dla którego już wykonywała inną pracę zarobkową przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy.
 • Osoba bezrobotna podjęła pracę na terenie Rzeczypospolitej Polski, ale u zagranicznego pracodawcy.
 • Przerwa pomiędzy umowami o pracę obejmuje jeden dzień roboczy, a bezrobotny nie był w tym czasie zarejestrowany w PUP.
 • Osoba przebywa na bezpłatnym urlopie.
Sprawdź także:  Działalność nierejestrowana – wyższy limit przychodów w 2023 roku

Wysokość dodatku aktywizacyjnego – ile wynosi dopłata?

Wysokość dodatku aktywizacyjnego jest stała i wynosi 50% zasiłku podstawowego tj. 620,40 zł brutto. Co ważne, dodatek przysługuje od razu w dniu złożenia wniosku przez osobę, która jest uprawniona do otrzymania świadczenia. Wnioskujący otrzymuje zasiłek na określony czas:

 • w przypadku samodzielnego podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej jest to połowa okresu, w którym przysługuje zasiłek z PUP w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych;
 • w przypadku, gdy zatrudnienie wynika ze skierowania od Powiatowego Urzędu Pracy, chodzi o okres, w którym przysługiwałby zasiłek w wysokości, będącej różnicą pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywaną pensją. Kwota ta nie może jednak przekraczać 50% zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatek aktywizacyjny. Kiedy wypłacany jest zasiłek?

Zasady wypłacania dodatku aktywizacyjnego są następujące:

 • wypłaca się go z dołu;
 • wypłaty są realizowane w cyklu miesięcznym;
 • w przypadku, gdy dodatek jest należny za niepełny miesiąc, dzieli się jego wysokość przez 30 i mnoży uzyskany wynik przez liczbę dni kalendarzowych, za które zasiłek powinien być wypłacony;
 • dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku.

Czy dodatek aktywizacyjny wlicza się do dochodu?

Dodatek aktywizacyjny jest dochodem, ponieważ jego uzyskanie to wynik znalezienia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, co w rozumieniu prawa stanowi uzyskanie dochodu.

Dodatek aktywizacyjny a ulga podatkowa – jak rozliczyć zasiłek w PIT?

Warto wiedzieć, że dodatek aktywizacyjny jest w pełni opodatkowany. Co to oznacza? Otóż jego kwota musi zostać wykazana w rocznym zeznaniu PIT w wierszu „Inne źródła”. W sytuacji rozliczenia dodatku aktywizacyjnego dane uzupełnia się na podstawie PIT-11, który dostarcza urząd pracy. Pracodawca powinien wiedzieć o fakcie otrzymywania przez pracownika dodatku aktywizacyjnego, by nie odliczać kwoty zmniejszającej podatek.

Opodatkowanie zasiłku aktywizacyjnego sprawia, że cała jego kwota jest pomniejszana o kwotę zmniejszającą podatek przez urząd pracy. W sytuacji, gdy zarówno pracodawca, jak i urząd pracy będą odliczać kwotę zasiłku, podatnik zostanie wezwany do zwrotu nienależnie odliczonych środków. Właśnie dlatego warto poinformować nowego pracodawcę o fakcie pobierania dodatku.

Sprawdź także:  Egzekucja z urzędu skarbowego – czym jest i jak się przed nią bronić?

Dodatek aktywizacyjny a 500 plus

Pobieranie 500 plus nie ma żadnego wpływu na uzyskanie lub utratę prawa do dodatku aktywizacyjnego. Nie ma więc obawy o to, że w przypadku znalezienia pracy wypłata 500 plus zostanie wstrzymana.

Dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnych – najczęściej zadawane pytania

Kto może pobierać dodatek aktywizacyjny?

Zgodnie z przepisami dodatek aktywizacyjny przysługuje zarejestrowanym bezrobotnym, którzy samodzielnie znaleźli zatrudnienie lub podjęli pracę na podstawie skierowania z PUP (w niepełnym wymiarze czasu z pensją niższa niż minimalna)

Dodatek aktywizacyjny. Jak długo można go pobierać?

Dodatek aktywizacyjny może być pobierany przez:

połowę okresu, w jakim przysługiwałby zasiłek (osoby, które samodzielnie znalazły zatrudnienie),

przez cały okres, w jakim przysługiwałby zasiłek (osoby, które znalazły zatrudnienie na podstawie skierowania z PUP).

Co dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku?

Każdy wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego powinien być uzupełniony dokumentami potwierdzającymi podjęcie pracy.

Czy można rozliczyć w PIT dodatek aktywizacyjny?

Tak, dodatek jest w pełni opodatkowany, a jego kwota musi zostać wykazana w zeznaniu rocznym.

Czy pracodawca powinien wiedzieć o pobieraniu dodatku przez pracownika?

W interesie pracownika jest poinformowanie pracodawcy o pobieranym dodatku. Jeśli tego nie zrobi, musi liczyć się z koniecznością zwrotu nienależnie odliczonych środków.

4/5 - (4)