Podatek od wyjścia to potoczna nazwa podatku od dochodu pochodzącego z niezrealizowanych zysków. Co ważne, zobowiązanie obejmuje zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczyne. Z tego tekstu dowiesz się wszystkiego, co najważniejsze od Exit Tax. Czytaj dalej.

Czym jest Exit Tax?

Zgodnie z zapisami ustawy PIT dochód pochodzący z niezrealizowanych zysków jest osobnym źródłem przychodów opodatkowanych na zasadach Exit Tax. Precyzyjną regulację odnajdziesz w art. 30da ustawy PIT. Według przepisów więc opodatkowaniu podlega:

  1. przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu;
  2. zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku której Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.

Jak więc widać, podatek Exit Tax dotyczy podmiotów lub osób fizycznych, które zmieniają rezydencję podatkową i przenoszą określony składnik poza terytorium RP. Co ważne Exit Tax nie występuje, gdy przenoszone są składniki majątku, które po zmianie rezydencji podatkowej pozostają związane z RP zagranicznym zakładem podatnika zmieniającego rezydencję. Zobowiązanie Exit Tax nie występuje również w sytuacji sprzedaży lub darowizny składnika majątku na rzecz innej osoby, gdy dochodzi przy tym do przeniesienia poza granice Polski.

W praktyce oznacza to, że osoba będąca polskim rezydentem podatkowym może bez żadnych ograniczeń wywozić składniki swojego majątku poza Polskę. Na terytorium kraju trzeciego nie powstaje obowiązek podatkowy i nie może być mowy o Exit Tax.

Omówmy to na przykładzie

Podatnik wywozi do Niemiec obrazy ze swojej prywatnej kolekcji i otwiera za zachodnią granicą galerię sztuki. Wartość wywiezionych przedmiotów to 15 mln złotych. W tym czasie podatnik pozostaje polskim obywatelem oraz wciąż jest rezydentem podatkowym RP. W związku z tym transfer obrazów nie tworzy obowiązku podatkowego, a ewentualna sprzedaż na terenie Niemiec będzie podlegała tylko podatkowi PIT w Polsce.

Exit Tax Polska – jak ustalić dochód?

Jak już ustaliliśmy, Exit Tax dotyczy dochodu, a więc bardzo ważne jest wyjaśnienie, w jaki sposób podatnik powinien go obliczyć. Zgodnie z przepisami dochód z niezrealizowanych zysków jest traktowany jak nadwyżka wartości rynkowej składnika majątku ponad jego ustaloną wartość rynkową.

  • Wartość rynkowa – jest określana na podstawie cen rynkowych, które są stosowane podczas obrotu konkretnymi przedmiotami oraz prawami tego samego rodzaju i gatunku. Ważne jest też uwzględnienie stanu zużycia, czasu oraz miejsca zbycia.
  • Wartość podatkowa składnika – stanowi wartość niezliczoną do kosztów uzyskania przychodu, która została obliczona metodą wybraną przez podatnika w przypadku zbycia przedmiotu lub prawa.
Sprawdź także:  Podatek PCC – co to jest, ile wynosi i kto go płaci w 2023 roku?

Omówmy to na przykładzie

Właściciel przedsiębiorstwa dysponuje maszyną przemysłową o wartości 10 mln złotych. Maszyna była amortyzowana, co skutkowało ujęciem w kosztach uzyskania przychodu kwoty 1 mln złotych. Skutkuje to niezaliczeniem do kosztów wartości podatkowej w wysokości pozostałych 9 mln złotych. Wartość rynkowa przedmiotu to przy dzisiejszych uwarunkowaniach 16 mln złotych, a podatnik przeniósł siedzibę swojej firmy poza granice Polski. Przeniesieniu uległ cały majątek oraz opisywaną maszyną. Oznacza to, że podstawa opodatkowania Exit Tax wynosi w tym przypadku 7 mln złotych.

Nowy podatek Exit Tax – jakie stawki?

Ustawodawca przewidział dwie stawki podatkowe dla dochodów z niezrealizowanych źródeł:

  • 19% – w sytuacji, gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku;
  • 3% – w sytuacji, gdy nie jest ustalana wartość podatkowa składnika majątku.

Podane wyżej wartości oraz zasady ich naliczania sprawiają, że w opisanym przykładzie zastosowana zostanie stawka 19%.

Ustawa Exit Tax – kiedy nie ustala się dochodu od niezrealizowanych zysków?

Art. 30db ustawy PIT jasno wskazuje, że Exit Tax nie może być zastosowany, gdy łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku nie przekracza kwoty 4 mln złotych. Warto nadmienić tu jednak, że chodzi tutaj o wartość rynkową, a nie powstałą różnicę pomiędzy wartością rynkową i podatkową.

Zgodnie z przepisami nadwyżka wartości rynkowej nad podatkową stanowi realną podstawę opodatkowania. Zobowiązanie pojawia się tylko wtedy, gdy wartość rynkowa przenoszonych składników jest większa niż 4 mln złotych.

Podatek Exit Tax – co z deklaracją?

Deklaracja podatkowa, która powinna być złożona przez podatnika to PIT-NZ. Co ważne dokument dotyczący wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków musi trafić do urzędu skarbowego do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który łączna wartość przenoszonych składników przekroczyła 4 mln złotych.

Jeśli chodzi o termin płatności podatku, to reguluje ją treść rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2021 roku. Zmieniło ono rozporządzenie o przedłużaniu terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków. Na jego mocy przesunięto termin płatności podatku do:

  • 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został utracony oraz gdy strata została poniesiona przed 1 grudnia 2023 roku,
  • 31 grudnia 2023 roku w każdym innym przypadku.
Sprawdź także:  Podatek od akcji – kto go płaci, ile wynosi i jak go rozliczyć?

UWAGA

Opodatkowaniu Exit Tax nie podlegają składniki, które zostały czasowo przeniesione poza terytorium RP (nie dłużej niż 12 miesięcy). W takiej sytuacji podatnik ma obowiązek dołączyć do zeznania rocznego PIT/PM. Określa on wartość rynkową składników majątku tymczasowego przeniesionych w danym roku podatkowym oraz termin przeniesienia ich z powrotem do Polski.

Exit Tax – czy ma sens?

Wielu specjalistów wskazuje, że podatek od wyjścia jest kontrowersyjnym zobowiązaniem, które nie deo końca ma sens. Założenie rządu jest takie, by zapobiegać uchylaniu się od opodatkowania w Polsce poprzez ucieczkę do krajów z bardziej atrakcyjnymi przepisami. Podatnicy muszą pamiętać jednak, że zobowiązanie dotyczy tylko składników majątku, których łączna wartość przekracza 4 mln złotych. Z perspektywy ustawodawcy jest to więc kolejny sposób na pobranie daniny od przedsiębiorczych obywateli.

Oceń wpis