Podatnicy wykazują je w sekcji D formularza PIT-37 lub sekcji E formularza PIT-36. Co warto wiedzieć o kosztach pomniejszających podatek należny do zapłaty? Wszystkiego dowiesz się z tego tekstu.

Koszty uzyskania przychodu – czym są?

Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych kwestii związanych z kosztami uzyskania przychodów, warto wyjaśnić, czym właściwie są. Otóż koszty uzyskania przychodu to wszelkiego rodzaju wydatki, które konieczne są do poniesienia, by uzyskać przychód z konkretnego źródła. Oznacza to więc, że dochody są pomniejszone o koszty jego uzyskania, a podatnik płaci w ten sposób mniejszą daninę do urzędu skarbowego. To, ile będzie wynosił podatek PIT, bardzo dobrze obrazuje poniższy wzór:

Przychód – Koszty Uzyskania Przychodu = Dochód

Nie trzeba być zawodowym księgowym, by zauważyć, że idealna sytuacja to taka, gdy koszty uzyskania przychodów są jak najbardziej zbliżone do wysokości dochodu, ponieważ to od niego płacisz podatek.

Podwyższone koszty uzyskania przychodów

W niektórych firmach można spotkać się z sytuacją, gdy jeden lub więcej pracowników, mają prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z przepisami wynoszą one 300 zł miesięcznie i dotyczą osób, które oświadczyły, że mieszkają (na stałe lub tymczasowo) poza miejscowością wykonywania pracy. Pamiętaj jednak, że przepisy mówią o miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Jeśli więc możesz skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, czeka na Ciebie 300 zł miesięcznie, czyli 3600 rocznie. W przypadku, gdy Twoja sytuacja dotyczy więcej niż jednego stosunku pracy, podstawowa stawka miesięczna się nie zmienia, ale roczna nie może przekroczyć 5 400 zł. Co ważne podwyższone koszty uzyskania przychodu nie mogą zostać odliczone, gdy otrzymujesz już dodatek za rozłąkę.

Sprawdź także:  Korekta PIT przez Internet 2023 – korekta zeznania podatkowego z PITBOT

Koszty uzyskania przychodu PIT-37 – jak je rozliczyć w 2023 roku?

Zasada działania kosztów uzyskania przychodów polega przede wszystkim na zmniejszeniu podstawy opodatkowania, jaka dotyczy konkretnego podatnika. Oznacza to więc, że możliwe jest zmniejszenie należnej fiskusowi kwoty. Jeśli chodzi o formalną część rozliczania kosztów uzyskania przychodu, to konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia. Powinno ono zawierać informację o miejscu zamieszkania podatnika, które jest inne niż miejsce wykonywania pracy. Ważne jest również to, by zaznaczyć, że nie otrzymuje się dodatku za rozłąkę. Ustawodawca dał możliwość rozliczenia kosztów faktycznych poprzez udokumentowanie ich np. imiennym biletem okresowym.

Koszty uzyskania przychodów a prawo autorskie

Ustawowe koszty dla praw autorskich przysługują z tytułu:

  • Zapłaty twórcy za przeniesienie własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego. Możliwe wtedy jest odliczenie 50% uzyskanego przychodu;
  • Opłaty licencyjnej za przeniesienia prawa do stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego otrzymanego w pierwszym roku trwania licencji. Możliwe wtedy jest odliczenie 50% uzyskanego przychodu;
  • Korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzenia przez nich tymi prawami. Możliwe jest wtedy odliczenie 50% uzyskanego przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

Od roku 2022 koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich nie mogą przekroczyć kwoty 120 000 zł (razem z umowami z przeniesieniem praw autorskich w ramach stosunku pracy).

Koszty uzyskania przychodów w ramach stosunku pracy

Tego typu koszty uzyskania przychodów dotyczą sytuacji, gdy w ramach swoich obowiązków pracownik wykonuje utwory autorskie. Koszty wykazuje się wtedy w PIT-11, a ich wysokość nie może przekroczyć 85 528 zł rocznie.

Sprawdź także:  Odliczenie krwi od podatku

Koszty uzyskania przychodów z umów zlecenia i o dzieło

Zgodnie z ustawą koszty uzyskania przychodów w ramach umów zleceń i o dzieło wynoszą 20% przychodu, który jest pomniejszony o potrącone składki na ubezpieczenie społeczne. Dotyczy to przede wszystkim:

  • Osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej, publicystycznej oraz sędziów z tytułu prowadzenie zawodów sportowych;
  • Działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
  • Osób, którym organ władzy lub administracji państwowej/samorządowej, sąd/prokurator na podstawie właściwych przepisów zlecił wykonanie określonych czynności.

WAŻNE!

Jeśli koszty uwzględnione w PIT-11 są niższe niż te faktycznie poniesienie, możliwe jest udowodnienie tego poprzez wpisanie kwoty rzeczywiście poniesionych kosztów.

Koszty uzyskania przychodów PIT-39

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o PIT zobowiązane do zapłaty podatku są osoby fizyczne, które w danym roku podatkowym uzyskały przychód z tytułu sprzedaży:

  • nieruchomości lub części udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów.

W takiej sytuacji należny podatek PIT oblicza się poprzez pomniejszenie uzyskanego przychodu z kosztami zbycia. Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się koszty nabycia oraz wytworzenie zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego. Jeśli przedmiot został nabyty w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, kosztem uzyskania przychodu jest kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Koszty uzyskania przychodu – PIT dla młodych

PIT dla młodych to specjalna ulga, która sprawia, że osoba zarabiająca do 7127 brutto miesięcznie nie płaci podatku. Pamiętaj jednak, że limit jest roczny, a więc umowy krótsze z wyższym wynagrodzeniem nie podlegają pod podatek, jeśli nie przekroczyły łącznie 85 528 zł.  Co ważne dla ustalenia limitu nie mają znaczenia koszty uzyskania przychodów oraz żadne inne ulgi podatkowe. Liczy się tylko kwota brutto wynagrodzenia wpisana w umowę o pracę lub zlecenie.

5/5 - (1)