Każdy podatnik w Polsce, który w legalny sposób osiąga dochody, raz do roku musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, składając roczne zeznanie podatkowe. Choć temat ulg podatkowych cieszy się w naszym kraju niemałym zainteresowaniem, tak wciąż dla wielu osób jest on owiany tajemnicą. Nie inaczej jest w przypadku darowizn – bo te, jak się okazuje – w określonych sytuacjach można odliczyć podatku, zmniejszając tym samym swoje zobowiązanie podatkowe. Jak to zrobić? Komu przysługuje odliczenie darowizny od podatku? Odpowiedzi znajdują się w dalszej części artykułu – zachęcamy do lektury.

Odliczenie od podatku – darowizna. Słowem wstępu

Jakiś czas temu na naszym blogu pojawił się wpis o tym, co warto wiedzieć o podatku od darowizny w 2023 roku. W tamtym wpisie skupiliśmy się na tym, czym jest darowizna w świetle prawa i czy od tego typu datku płaci się podatki – z tego miejsca zachęcamy do lektury – w artykule pojawia się mnóstwo istotnych informacji, o których warto wiedzieć.

Dziś jednak zajmiemy się odwrotną kwestią – mianowicie tym, czy darowizny można odliczyć od podatku i jeśli tak, to w jakich sytuacjach. O szczegółach poniżej.

Darowizny – odliczenie od podatku jest możliwe

Czy darowizny można odliczyć od podatku? Okazuje się, że tak – jak to jednak zwykle bywa – pod pewnymi warunkami. O jakich wymaganiach mowa?

Pierwszy aspekt dotyczy tego, jaką kwotę darowizny można odliczyć od podatku – zgodnie z artykułem 26 ust 1 pkt Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość przekazanej darowizny (lub darowizn, jeśli takich datków było więcej), może wynieść maksymalnie 6% kwoty naszego dochodu – chyba że mowa o odliczeniu na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego – w tym wypadku nie ma limitu procentowego.

Sprawdź także:  Odliczenie krwi od podatku

To, ile darowizny można odliczyć od podatku to nie wszystko – warto mieć świadomość, że w rocznym zeznaniu podatkowym można umieścić darowiznę przekazaną organizacji w tym samym roku, którego dotyczy rozliczenie. Innymi słowy, rozliczając się z podatków w 2023 roku za rok 2022, możesz uwzględnić darowizny przekazane w 2022 roku, a nie np. za ubiegłe lata np. 2020 czy 2021.

Jakie darowizny można odliczyć od podatku dochodowego?

Warto mieć świadomość, że nie wszystkie darowizny można odliczyć od podatku, o czym mówią nam Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art.26 ust.1 pkt 9) oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z przepisów wynika, że odliczeniu podlegają jedynie darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych, w także tym, które:

 • nie są jednostkami sektora finansów publicznych, instytutami badawczymi lub bankami i spółkami prawa handlowego, będąc jednocześnie państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
 • nie prowadzą działalności nastawionej na osiąganie zysku,
 • mają status stowarzyszenia jednostki samorządu terytorialnego,
 • mają status spółdzielni socjalnych,
 • są osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym inna ustawa przyznaje zdolność prawną; do takowych zaliczyć można również stowarzyszenia i fundacje,
 • są osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, a także o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, a także o gwarancjach wolności sumienia pod warunkiem, że ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • mają status spółek akcyjnych, spółek z.o.o. lub klubów sportowych, które nie są nastawione na osiąganie zysku, a całość dochodu przekazują na realizację celów statutowych, nie przeznaczając tym samym zysku do podziału pomiędzy swoich udziałowców, pracowników i akcjonariuszy.

Odliczenia od podatku – darowizna na przykładach

Podając to na przykładach, odliczenie darowizny od podatku możliwe jest na:

 • cele kultu religijnego,
 • szkoły i edukację zawodową,
 • cele charytatywno-opiekuńcze kościoła,
 • walkę z pandemią COVID-19,
 • odliczenie osocza (również COVID-19),
 • cele krwiodawstwa czy kulturę i renowację zabytków,

a także na cele pożytku publicznego, do których zaliczyć można m.in.:

 • działalność charytatywną,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • pomoc społeczną,
 • wspieranie rodziny,
 • system pieczy zastępczej,
 • działalność na rzecz mniejszości (narodowych, etnicznych),
 • działalność na rzecz języka regionalnego,
 • ochronę i promocji zdrowia,
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
 • promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz tych, nad którymi ciąży widmo zwolnienia,
 • działalność na rzecz równouprawnienia,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • turystykę i krajoznawstwo,
 • wspieranie kultury fizycznej,
 • wspieranie ekologii,
 • wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
 • ratownictwo i ochronę ludności,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, wojen i innych konfliktów zbrojnych,
 • pomoc Polakom za granicą,
 • promocja Rzeczypospolitej Polskie za granicą,
 • rewitalizację,
 • obronność państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • naukę, szkolnictwo,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
Sprawdź także:  Darowizna na cele kultu religijnego a podatki – to warto wiedzieć

Odliczenia od podatku darowizny a dowód datku

Omówiliśmy już, jakie darowizny można odliczyć od podatku – w tym miejscu musimy dodać, że aby móc skorzystać z odliczenia, należy przedstawić Urzędowi Skarbowemu dowód przekazania datku. Może on występować w postaci:

 • przelewu (dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego w przypadku, gdy darowizna ma postać pieniężną),
 • pokwitowania odbioru darowizny,
 • zaświadczenia jednostki organizacyjnej (w przypadku krwiodawstwa),
 • sprawozdania (w przypadku przekazania darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą).

Jak odliczyć darowiznę od podatku?

Aby móc skorzystać z odliczenia darowizny od podatku, należy złożyć w tym celu zeznanie podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L lub PIT-28, załączając również załącznik PIT/0 z uzupełnionymi informacjami o kwocie przekazanej darowizny, kwocie dokonanego odliczenia, a także danych pozwalających zidentyfikować obdarowanego (dane osobowe, adres).

Odliczenie darowizny od podatku – ile zwrotu?

Może zdarzyć, że z jakiegoś powodu organizacja, której przekazałeś darowiznę, zwróci Ci ją w całości lub w części. Zwrot może być różny, stąd też ciężko powiedzieć o jakiejś konkretnej kwocie. Warto jednak wiedzieć, że w takim przypadku należy poinformować Urząd Skarbowy o zwróconej darowiźnie w terminie 30 dni od dnia dokonania zwrotu.

Darowizna na WOŚP a odliczenie od podatku – czy można?

Darowiznę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można odliczyć od podatku.

Darowizna Siepomaga – odliczenie od podatku

Siepomaga to fundacja, a więc przekazanie darowizny na tego typu stowarzyszenie podlega odliczeniu podatkowemu.

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu rocznej deklaracji podatkowej? Nie wiesz, jak odliczyć darowiznę lub skorzystać z innych ulg podatkowych? W takim razie wypróbuj Pitbot – nowoczesną aplikację do rozliczeń podatku w Polsce – zapraszamy!

3/5 - (2)