System podatkowy w Polsce jest dosyć skomplikowany i niejednokrotnie opłaty, jakich żąda od podatników ustawodawca, mogą być zadziwiające. Jedną z takich danin jest podatek leśny. Z tego tekstu dowiesz się, czym jest, kto go płaci oraz ile wynosi.

Podatek leśny, czyli jaki?

Podatek leśny jest to podatek, który zakłada opłatę od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Tego typu danina jest płacona w gminach i pod wieloma względami przypomina podatek rolny. Podatek leśny został wprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Opłata należy do grupy podatków majątkowych, a jej charakter sprawia, że wpłacone środki bezpośrednio zasilają budżet określonej gminy.

Podatek PCC – co to jest, ile wynosi i kto go płaci w 2023 roku?

Kto musi płacić podatek leśny?

Ustawa o podatku leśnym i tym samym przepisy w tej materii są bardzo jasno skonstruowane i nie ma najmniejszych wątpliwości, kto w Polsce powinien płacić podatek leśny. Zgodnie z prawem obowiązek spoczywa na:

 • właścicielach lasów,
 • samoistnych posiadaczach lasów,
 • użytkownikach wieczystych lasów,
 • posiadaczach lasów, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Kiedy należy płacić podatek leśny?

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca, który następuje po miesiącu pojawienia się tytułu prawnego do lasu lub jego objęciu. Co ważne obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności, wymagające opłacania daniny.

Stawka podatku leśnego 2023

Stawki podatku leśnego prezentują się w następujący sposób:

 • Dla lasów niebędących rezerwatami, parkami narodowymi podatek wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna do 1 hektara;
 • Dla rezerwatów i parków narodowych równowartość pieniężną 0,110 m³ drewna od 1 hektara.
Sprawdź także:  Podatek od zysków kapitałowych (podatek Belki) – czym jest i kiedy go płacimy?

Do obliczenia wysokości podatku wykorzystuje się średnią cenę drewna ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Komunikat jest ogłaszany w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartały lub do 20 października.

UWAGA!

Średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku to 323,18 zł/m³

Podatek leśny – zwolnienie

Zwolnienia z konieczności opłacania podatku leśnego są regulowane przez art.7 ustawy o podatku rolnym. Na jego mocy od podatku zwalnia się:

 • lasy z drzewostanem do 40 lat,
 • lasy, które są wpisane do rejestru zabytków,
 • użytki ekologiczne,
 • uczelnie,
 • jednostki organizacyjne (publiczne i niepubliczne), które są objęte systemem oświaty i prowadzące je organy,
 • instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe PAN,
 • zakłady pracy chronionej zgodnie z warunkami określonymi w stawie o podatku leśnym,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorców, którzy uzyskali status centrum badawczo-rozwojowego w odniesieniu do lasów zajętych na prowadzenie badań i prac rozwojowych.

Kiedy trzeba zapłacić podatek leśny?

Jeśli jesteś osobą fizyczną, to podatek leśny powinieneś zapłacić w czterech ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy masz status osoby prawnej lub reprezentujesz jednostkę organizacyjną, opłata powinna wpłynąć na konto gminy do 15 dnia każdego miesiąca.

Podatek solidarnościowy 2022/2023 – na czym polega i kto go płaci?

Opłata podatku leśnego – procedura

Podatnicy podatku leśnego powinni złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 • Informacje o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego, lub od zdarzenia, które zmienia wysokość opodatkowania (dotyczy osób fizycznych);
 • Deklarację na podatek leśny do 15 stycznia roku podatkowego. W przypadku, gdy obowiązek powstał po tej dacie, w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności powstania lub zdarzenia, które zmienia wysokość opodatkowania (dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek bez osobowości prawnej).

W sytuacji, gdy las jest współwłasnością osoby fizycznej i osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację i opłaca podatek na takich samych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku osób prawnych. Pamiętaj, że nie otrzymasz wtedy decyzji o wysokości zobowiązania podatkowego, jakie zostało na Ciebie nałożone.

Podatek leśny – podsumowanie

Podatek leśny jest opłatą, która dotyczy każdego posiadacza leśnego lub współwłaściciela gruntów i budynków zaklasyfikowanych jako lasy. Stawka podatku jest zmienna i zależy od ustalonej z góry ceny drewna. Osoby fizyczne opłacają podatek w czterech ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku osób prawnych podatek jest opłacany do 15 dnia każdego miesiąca.

Chcesz wiedzieć więcej o podatkach i sprawach około podatkowych? W takim razie śledź na bieżąco nasz blog podatkowy, na którym na bieżąco publikujemy artykuły ułatwiające zrozumienie obowiązujących przepisów w Polsce.

5/5 - (1)