Polski Ład zmienił wiele w sposobie funkcjonowania polskich przedsiębiorców. Zostało wprowadzonych wiele nowych rozwiązań, które w założeniu mają ułatwiać codzienną działalność i sprawiać, że rozliczanie z urzędem skarbowym będzie sprawniejsze. Z tego tekstu dowiesz się więcej o uldze na prototyp. Sprawdź, czym jest, komu przysługuje i co można w niej ująć. Czytaj dalej.

Ulga na prototyp – co obejmuje?

Regulację, która wprowadza oraz wyjaśnia charakter ulgi na prototyp, znajdziesz w art. 26ga ustawy o PIT. Wskazują one, że ulga dotyczy wydatków, które zostały poniesione na produkcję próbną nowego produktu oraz wprowadzenia go na rynek. Ustawodawca zadbał też o podanie konkretnych definicji wskazanych w regulacjach definicji. Miało to na celu uniknięcie błędów interpretacyjnych.

Najważniejsze terminy związane z ulgą na prototyp:

  • produkcja próbna – jej definicja znajduje się w ustawie o rachunkowości. Poprzez produkcję próbną rozumie się fazę procesu technologicznego, która nie wymaga dalszych prac rozwojowych. Jej celem musi też być wykonanie testów oraz prób przed końcowym wprowadzeniem nowego produktu na rynek konsumencki. Zgodnie z przepisami podatnik musi przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe. Koszty z kolei powinny być poniesione w okresie od przygotowań do właściwej produkcji próbnej;
  • wprowadzenie na rynek – przepisy wskazują, że są to czynności dokonywane w celu opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu oraz zezwoleń związanych z nowym produktem oraz wprowadzeniem go do sprzedaży.

Ulga na prototyp obejmuje więc swoim działaniem zarówno koszty poniesione w związku z próbną produkcją, jak i wprowadzeniem produktu na rynek.

Ulga na prototyp a odliczenie od podatku

W założeniu ulga na prototyp ma umożliwiać podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą odliczenie poniesionych wydatków od podstawy podatku. Ulga obejmuje 30% kosztów, jakie wygenerowała próbna produkcja oraz wprowadzenie produktu na rynek. Co ważne, wysokość odliczenia w roku podatkowym nie może przekroczyć 10% dochodu uzyskanego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Sprawdź także:  Ulga prorodzinna po rozwodzie rodziców – czy wciąż przysługuje do niej prawo?

UWAGA

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi na prototyp w dalszym ciągu mają prawo do ujęcia wydatków z tytułu próbnej produkcji lub wprowadzenia produktu na rynek w bieżących kosztach prowadzenia działalności. Wynika to z faktu, że odliczenia ulgi dokonuje się w zeznaniu za konkretny rok podatkowy, w którym zostały poniesione owe koszty.

Ulga na prototyp a strata

Jeśli w danym roku podatkowym przedsiębiorstwo wygenerowało straty lub dochód był niższy niż kwota przysługujących odliczeń, rozliczenia ulgi dokonuje się w zeznaniu za sześć kolejno następujących po sobie latach podatkowych. W praktyce oznacza to, że niewykorzystana ulga przechodzi na następne lata.

Bardzo ważne w kontekście ulgi na prototyp jest to, że skorzystać z niej można jedynie, gdy:

  • wydatki zostały faktycznie poniesione;
  • podatnik nie otrzymał zwrotu środków w żadnej formie.

Ulga na prototyp i Polski Ład – co można odliczyć?

Wspomniana na początku tego tekstu podstawa prawna jasno precyzuje, jakie koszty mogą zostać odliczone w ramach ulgi na prototyp. Poniżej znajdziesz najważniejsze z nich.

Koszty produkcji próbnej:

  • wydatki na zakup i wytworzenie fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej (grupa 3-6 i 8 KŚT);
  • wydatki poniesione na ulepszenie w celu dostosowania środka trwałego do produkcji próbnej;
  • wydatki na materiały i surowce nabyte w celu produkcji próbnej.

Koszty wprowadzenia produktu na rynek:

  • badania, ekspertyzy, opinie, zezwolenia, certyfikaty, homologacja, znaki bezpieczeństwa itp.;
  • badania cyklu życia produktu;
  • mechanizmy weryfikacji technologii środowiskowych.

Co ważne, katalog możliwych do ujęcia kosztów jest kompleksowy i zamknięty. W konsekwencji oznacza to, że ulga na prototyp nie jest w żaden sposób interpretacyjna i odliczeniu mogą ulec jedynie wydatki wymienione w podstawie prawnej. Inne koszty poniesione przez przedsiębiorcę mogą zostać jednak potraktowane jako koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej, pod warunkiem, że mieszczą się w kryteriach z art. 22 ust. 1 ustawy PIT.

Sprawdź także:  Ulga konsolidacyjna – nowe odliczenie, o którym warto wiedzieć

Polski Ład i ulga na prototyp – nowość dla przedsiębiorców

Polski Ład wprowadził ulgę na prototyp od stycznia 2022 roku, by umożliwić podatnikom odliczenie konkretnych wydatków od podstawy opodatkowania. Pamiętaj jednak, że przepisy jasno określają, co może zostać ujęte w uldze na prototyp oraz kiedy należy ją zastosować. Miej to na uwadze, jeśli planujesz uruchomić próbną produkcję lub wypuścić produkt na rynek i chcesz skorzystać z preferencyjnych warunków oferowanych przez ulgę na prototyp.

 

5/5 - (1)