W obecnie funkcjonującym systemie podatkowym w Polsce spotkać możemy się z różnymi rodzajami formularzy rozliczeniowych. Niektóre z nich można kojarzyć z samej nazwy jak np. PIT-36 i PIT-37, które rok do roku składane są do urzędu skarbowego, o innych zaś słyszało do tej pory niewiele osób, czego doskonałym przykładem jest druk IFT-1/IFT-R. Po dokument o tym oznaczeniu bowiem sięga się stosunkowo rzadko, choć przez obecną sytuację polityczną za wschodnią granicą Polski, a tym samym – zwiększony ruch imigracyjny, trend ten może się odwrócić. Dlaczego? Tego dowiesz się z dalszej części artykułu, który został przygotowany przez zespół pitbot.pl.

W dzisiejszym wpisie odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z formularzem IFT-1/IFT-R: czym jest, w jakich sytuacjach należy o nim pomyśleć oraz jak wygląda jego rozliczenie z urzędem skarbowym w Polsce – zarówno od strony płatnika, jak i podatnika. Zapraszamy do lektury.

Informacja IFT-1R – co to jest?

Zanim omówimy to, jak rozliczać IFT-1R, odpowiedzmy sobie w kilku słowach, czym dokładnie jest ten dokument.

IFT-1/IFT-R to druk, na którym zamieszczone są informacje o wysokości osiąganego dochodu przez osoby, które nie posiadają w Polsce miejsca zamieszkania, czyli tzw. nierezydentów podatkowych. Formularz ten wystawiany jest w momencie, w którym pobierany jest na terenie naszego kraju zryczałtowany podatek od wynagrodzenia cudzoziemców nieposiadających wspomnianego statusu rezydenta.

IFT-1 - przykładowy formularz
Przykładowy formularz IFT-1/IFT-1R

 

Kto składa IFT-1/IFT-1R?

Przygotowanie informacji IFT-1/IFT-R jest obowiązkiem płatników, co wynika bezpośrednio z przepisów podatkowych. W myśl art. 8 Ordynacji podatkowej płatnikami są podmioty, na których ciąży obowiązek odliczania oraz pobierania podatku (np. pracodawcy) od podatników (w domyśle pracowników) oraz wpłacania go do urzędu skarbowego.

Druk IFT-1/IFT-R powinien zatem złożyć pracodawca, który zatrudnia cudzoziemca (nieposiadającego statusu polskiego rezydenta podatkowego). Co ważne jednak: ważny w przypadku tego dokumentu jest rodzaj zawartej umowy – nie może być to umowa o pracę (i pochodne).

Jeżeli jednak mowa jest o umowie o dzieło czy zlecenie, informacja IFT-1/IFT-R jak najbardziej powinna zostać sporządzona (w ramach tych umów pobierany jest zryczałtowany podatek 20%).

IFT-1 a IFT-1R – którą opcję wybrać?

Zanim płatnik przejdzie do wypełniania informacji IFT, musi wybrać jedną z dwóch opcji: IFT-1 bądź IFT-1R (druki te, choć pisane łącznie, nieznacznie się od siebie różnią).

IFT-1 jest informacją podatkową, która wystawiana jest przez płatnika (w domyśle pracodawcę) podatnikowi (cudzoziemcowi bez statusu rezydenta) na żądanie pracownika. Innymi słowy, osobie zatrudnionej przysługuje prawo do złożenia pisemnego wniosku o wystawienie IFT-1 w trakcie trwającego roku podatkowego. Płatnik z kolei zobowiązany jest w takim wypadku do dostarczenia druku w ciągu 14 dni od otrzymania prośby.

Sprawdź także:  Darowizna na cele kultu religijnego a podatki – to warto wiedzieć

Z kolei jeśli chodzi o dokument IFT-1R, to można powiedzieć, że jest odpowiednikiem PIT-11. Informacja ta dotyczy bowiem całego roku i składana jest po jego zakończeniu. Płatnicy zobowiązani do sporządzenia druku, mają czas do końca lutego następnego roku na przesłanie go zarówno do podatnika, jak i urzędu skarbowego (stąd też istnieje obowiązek stworzenia dokumentu IFT-1R w dwóch egzemplarzach).

Sporządzanie informacji IFT-1 oraz IFT-1R – o czym jeszcze musi pamiętać płatnik?

Przede wszystkim o tym, wcześniejsze złożenie IFT-1 (w trakcie trwającego roku podatkowego) nie zwalnia go z obowiązku późniejszego sporządzenia rocznej informacji o dochodach IFT-1R. Co więcej, pracodawcy zatrudniający nierezydentów muszą pamiętać o tym, by do właściwego urzędu skarbowego dostarczyć również deklarację podatkową PIT-8AR, w której znajdują się informacje o pobranych z wynagrodzenia zaliczkach. Płatnicy mają czas na dostarczenie dokumentów najpóźniej do końca stycznia kolejnego roku.

Jak rozliczyć IFT-1/IFT-1R w 2022 roku? Informacje dla płatników

W tym miejscu możemy przejść do sedna: jak wygląda rozliczenie IFT-1/IFT-1R?

Mówiąc o płatnikach (pracodawcach), mają oni obowiązek sporządzenia takiej informacji i wysłania jej do właściwego organu skarbowego oraz zatrudnionemu cudzoziemcowi, niebędącego polskim rezydentem podatkowym. Wypełniając dokument, należy ustalić podatek (w formie ryczałtu, stosując do tego odpowiednią stawkę – 10%, 19% lub 20%). To, ile ma wynieść podatek, zależy o rodzaju przychodów.

Po wyliczeniu zobowiązania, informacje wpisywane są w wierszu f części D. Co ważne: przy wyliczeniu należy wziąć pod uwagę kwotę pobranego podatku w formie ryczałtu zgodnego zarówno z polską stawką, jak i tą, która wynika z przepisów międzynarodowych.

Zmiana rezydencji podatkowej u cudzoziemca w trakcie roku – IFT-1/IFT-1R czy PIT-11?

Zdarza się, że cudzoziemcy w trakcie roku zmieniają rezydencję podatkową na Polskę – dzieje się to wtedy, gdy np. przebywają w kraju ponad 183 dni bądź zyskują na jego terenie centrum interesów życiowych np. mieszkanie.

W takiej sytuacji płatnik powinien pobierać podatek ryczałtowy z wynagrodzenia pracownika do chwili, w której zmieni on rezydencję podatkową. W momencie zmiany należy rozliczać taką osobę jak polskiego rezydenta. Ale co z informacją o dochodach?

Na wypadek uzyskania rezydencji w Polsce przez obcokrajowca, pracodawca na koniec roku powinien sporządzić PIT-11 za całość okresu od momentu, w którym zmienił rezydencję na polską. W tym miejscu należy wyróżnić dwie sytuacje.

  • W chwili, gdy cudzoziemiec zaczyna traktować Polskę jako kraj, w którym posiada swoje centrum interesów życiowych, jego siedziba zmienia się dopiero wtedy, gdy rozlicza się z osiąganych przychód z urzędem skarbowym. W takiej sytuacji powinien on otrzymać od pracodawcy informację ITF (za okres, gdy był nierezydentem), a także PIT-11 za okres od zmiany rezydencji.
  • Jeżeli dana osoba przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni, pobierany do tej pory podatek w formie ryczałtu zaczyna być traktowany jako zaliczka na poczet podatkowy (jak u polskiego rezydenta podatkowego). Jeżeli na koniec roku pracodawca pobierał zryczałtowany podatek w wysokości 20% do chwili, w której przekroczony został okres 183 dni, po czym stosował krajową stawkę 18%, będzie zobowiązany do sporządzenia PIT-11 oraz złożenia deklaracji PIT-4R.
Sprawdź także:  Exit Tax, czyli podatek od wyjścia – wszystko, co warto o nim wiedzieć

IFT-1R – dwa wyjątki, o których należy pamiętać

Warto wiedzieć, że istnieją dwa wyjątki od tego, o czym pisaliśmy w poprzednim akapicie. Mianowicie:

  • jeśli obcokrajowiec posiada certyfikat rezydencji z innego państwa, to płatnik zobowiązany jest do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego niezależnie od tego, czy taka osoba posiada miejsce zamieszkania w naszym kraju, czy nie; co ważne: dla obywateli Unii Europejskiej, Konferedacji Szwajcarskiej i EOG, wystawia się informację IFT-1R – pomimo tego, że mogą oni rozliczyć się z organem podatkowym w Polsce samodzielnie,
  • jeśli z tytułu umowy zlecenie bądź dzieło wypłacane jest świadczenie nieprzekraczające 200 zł miesięcznie, zamiast PIT-11 płatnik zobowiązany jest do sporządzenia deklaracji PIT-8AR i dostarczenia jej do właściwego urzędu skarbowego.

Terminy wysyłania IFR-1R za 2022 rok

Płatnicy, na których ciąży obowiązek sporządzenia informacji IFT-1R, muszą mieć na uwadze terminy składania dokumentów – zarówno w ręce urzędników, jak i podatników. Druk IFT-1R:

  • musi trafić do urzędu skarbowego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (rozliczając rok 2022, będzie to 28 lutego 2023),
  • musi trafić w ręce podatnika do końca lutego następującego po roku podatkowym.

Informację IFT-1R można przekazać do organu podatkowego jedynie drogą elektroniczną (takiego obowiązku nie ma w przypadku podatników, dla których można sporządzić wersję papierową).

Otrzymałem IFT-1R – co z tym zrobić?

Jak wygląda rozliczenie dla osób, które otrzymały od pracodawcy informację IFT-1R? Osoby, które nie posiadają statusu polskiego rezydenta, powinny rozliczyć się z podatków w swoim kraju macierzystym – w takim wypadku nie posiadają oni żadnego zobowiązania wobec urzędu skarbowego w Polsce.

Każda osoba, która przyjeżdża do Polski i pracuje na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło, powinna jednak postarać się o certyfikat rezydencji podatkowej – taki zabieg sprawi, że sumarycznie zapłaci się niższy podatek. Różnicę można poczuć już przy miesięcznej wypłacie, gdzie dla przykładu osoby zarabiające 3000 zł brutto otrzymają „na rękę” odpowiednio:

  • bez certyfikatu rezydenta: 1755,32 zł,
  • z certyfikatem rezydenta: 2204,72 zł.

Jak widać, w takim wypadku różnica wynosi około 450 zł miesięcznie, co w przeliczeniu rocznym daje 5400 zł.

Nie wiesz, jak rozliczyć się z podatków w Polsce? Potrzebujesz wsparcia doradcy podatkowego? Skorzystaj z PitBota – aplikacji do rozliczania PIT online, która wyposażona jest w moduł rozliczeniowy dla obywateli Ukrainy. Ułatw sobie sprawy formalne i nie przejmuj się ewentualnymi problemami ze strony urzędu skarbowego. Zapraszamy do przetestowania!

4.5/5 - (2)