Wejście spółki akcyjnej na giełdę jest zawsze obarczone dużym ryzykiem oraz kosztami. Z tego też powodu powstała ulga na IPO, która ma za zadanie ułatwienie nowym podmiotom emisję akcji. Z tego tekstu dowiesz się, kogo dotyczy ulga, co obejmuje i jak dokładnie działa.

Ulga na IPO – czym jest?

Zgodnie z dodanym do ustawy CIT art. 18ed podstawa opodatkowania, która stanowi dochód może zostać pomniejszona o tzw. ulgę IPO. Ważne jednak jest to, że ulga nie pomniejsza należnego do zapłaty podatku, ale dochód. Wynika to z faktu, że jest odliczana od podstawy obliczenia należnego podatku.

Obowiązujące przepisy jasno też określają, że ulgę można zastosować w zeznaniu rocznym składanym za dany rok podatkowy, w którym spółka wprowadzi po raz pierwszy swoje akcje na Giełdę Papierów Wartościowych lub do alternatywnego systemu obrotu NewConnect.

WAŻNE

Ulga IPO nie jest naliczana na etapie obliczania zaliczek na podatek. Podatnik CIT ma możliwość uwzględnienia ulgi dopiero w momencie złożenia rocznej deklaracji podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Ulga na IPO – jakie wydatki możną ją objąć?

Kwoty, które można odliczyć, muszą być związane z zamiarem ubiegana się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji lub z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu. Muszą one jednak stanowić:

  • 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe oraz giełdowe i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa;
  • 50% wydatków na usługi doradztwa prawnego w tym doradztwa podatkowego oraz finansowego. Nie może to być jednak więcej niż 50 000 zł.
Sprawdź także:  Odliczenie krwi od podatku

Ulga IPO – prospekt emisyjny

W kontekście ulgi na IPO warto wyjaśnić, czym jest prospekt emisyjny. Otóż chodzi o dokument o charakterze informacyjnym, który musi być zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz przygotowany przez emitenta akcji będących przedmiotem oferty publicznej na rynku regulowanym. W prospekcie emisyjnym powinny znaleźć się informacje dotyczące emitowanych akcji, sytuacji finansowej oraz ekonomicznej eminentna.

Gdy prospekt jest gotowy, spółka emitująca akcje może ubiegać się o dopuszczenie ich do obrotu. Oznacza to, że przygotowanie prospektu emisyjnego jest pierwszym krokiem, bez którego „wypuszczenie” na rynek akcji jest niemożliwe.

Ulga IPO – tylko dla pierwszej oferty

Ulga na IPO dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych na dokonanie pierwszej oferty publicznej. Ustawodawca dla pełnej jasności wyjaśnia, co kryje się pod tym stwierdzeniem. Chodzi o wydatki, które zostały poniesione bezpośrednio i wyłącznie w związku z ofertą w roku podatkowym pierwszej złożonej oferty publicznej. Możliwe jest również objęcie ulgą zeszłorocznej oferty, ale można to zrobić nie później niż do dnia dokonania pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji.

Ulga na IPO – terminy wydatkowania

Ustawodawca określił również ramy czasowe wydatkowania środków na przewidziane w przepisach cele. Wynika to z faktu, że przygotowanie pierwszej oferty publicznej niejednokrotnie zajmuje więcej niż rok podatkowy. Jest to bowiem proces długotrwały i skomplikowany. Z tego też powodu wydatkowanie kwot przewidzianych w uldze może mieć miejsce zarówno w roku złożenia oferty publicznej, jak i w roku poprzednim.

Przykład

Podatnik poniósł wydatki na przygotowanie pierwszej oferty publicznej w roku 2022, ale dopiero w roku 2023 dojdzie do rzeczywistego ogłoszenia oferty. W takiej sytuacji z ulgi na IPO będzie mógł skorzystać w roku 2024, podczas składania deklaracji za rok 2023.

Ulga IPO – zwolnienie z PIT akcji kupionych w pierwszej ofercie publicznej

Zmiany w ustawie PIT w ramach Polskiego ładu zwalniają podatników z konieczności płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli kupili akcje w związku z ogłoszeniem przez emitenta pierwszej oferty publicznej. Odbywa się to na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy VAT, która mówi, że dochody ze sprzedaży uzyskanych w ten sposób akcji podlegają zwolnieniu z podatku. Dotyczy zarówno kupionych, jak i odziedziczonych akcji. Zwolnienie ma jednak swoje warunki i może do niego dojść, jeśli:

  • sprzedaż akcji nastąpi po upływie trzech lat od dnia, w którym akcje zostały dopuszczone do obrotu;
  • podatnik lub jego spadkodawca objęli akcje, nie będąc podmiotami powiązanymi ze spółką w okresie dwóch lat poprzedzających dzień objęcia lub nabycia akcji.
Sprawdź także:  Ulga za złe długi – co warto wiedzieć?

W sytuacji, gdy oba warunki zostaną spełnione, podatnik przy sprzedaży akcji będzie mógł bez problemów skorzystać ze zwolnienia podatkowego i uniknąć opłaty 19% podatku dochodowego od sprzedaży.

Ulga na IPO – podsumowanie

Podsumowując ten artykuł, warto przypomnieć, że ulga na IPO jest skierowana wyłącznie do podatników CIT, którzy dokonują pierwszej oferty publicznej tj. emisji akcji na rynku giełdowym. Miej również na uwadze, że z pierwszą ofertą publiczną związane jest zwolnienie z podatku PIT w przypadku, gdy sprzedaży akcji dokonują osoby fizyczne.

5/5 - (1)