W dzisiejszych czasach umowa o dzieło jest popularną formą zatrudnienia – zarówno wśród osób, które stawiają pierwsze kroki w swojej karierze zawodowej, jak i tych, którzy są aktywni zawodowo od lat. Fakt ten nie powinien szczególnie zaskakiwać ze względu na zalety, jakie niesie ze sobą ten rodzaj umowy, czyli przede wszystkim elastyczność, a także możliwość pracy przy wielu projektach jednocześnie. Warto jednak mieć na uwadze, że praca na podstawie umowy o dzieło wiąże się m.in. ze sferą podatkową. Aby oszczędzić sobie ewentualnych problemów ze strony urzędu skarbowego, warto poznać najważniejsze kwestie dotyczące podatków przy tym rodzaju zatrudnienia. W dzisiejszym artykule omówimy, czym jest umowa o dzieło oraz jak ma się do podatku dochodowego w Polsce. Porozmawiamy również o temacie rozliczania się z niego na rocznej deklaracji podatkowej. Zachęcamy do dalszej lektury – zespół PitBot.

Czym jest umowa o dzieło i czym różni się od umowy o pracę i umowy zlecenie?

Zanim przejdziemy do tego, jaki jest podatek od umowy o dzieło i w jaki sposób rozliczać się z fiskusem w Polsce, pracując na podstawie tej formy zatrudnienia, przybliżymy samo pojęcie tejże umowy. Czym dokładnie jest?

Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy dwiema stronami, czyli: zleceniodawcą (zamawiającym), a także wykonawcą dzieła. W jej ramach wykonawca zobowiązuje się do wykonania konkretnego dzieła, czego najlepszym przykładem jest stworzenie logo lub innego projektu graficznego, napisania treści na stronę internetową bądź naprawa samochodu, ale nie tylko. W momencie, gdy taka usługa zostanie wykonana (chwila oddania dzieła), zamawiający wypłaca wynagrodzenie, choć to też zależy od zapisów umowy – dopuszcza się również wypłacanie częściowe w momencie, gdy kolejne składowe dzieła zostają oddane.

Sama umowa o dzieło zawierana jest między:

  • podmiotem gospodarczym a osobą fizyczną,
  • dwiema osobami fizycznymi.

Jeśli chodzi o różnice pomiędzy umową o dzieło a innymi umowami (o pracę, zlecenie), to warto wiedzieć, że w ramach jej wykonywania wykonawca jest całkowicie niezależny pod kątem organizacji pracy, a także podleganiu pod zleceniodawcę, co z kolei jest domeną wspomnianej umowy o pracę, w której pracownik podlega pod pracownika.

UoD jest podobna do umowy zlecenie – różnicą jest jednak fakt, że umowa o dzieło tyczy się z reguły wykonania jednorazowego dzieła, a nie zleconych zadań w określonym czasie, jak ma to miejsce w przypadku UZ. Co więcej, umowy zlecenie nie można podpisać z inną osobą fizyczną, jak ma to miejsce w przypadku umowy o dzieło.

Opodatkowanie umowy o dzieło

Nie jest tajemnicą, że za oddane dzieło, a więc – wykonaną pracę w świetle umowy o dzieło, wykonawca otrzymuje stosowne wynagrodzenie. To z kolei traktowane jest jako przychód, który podlega pod opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Można więc wywnioskować, że w takiej sytuacji osoba otrzymująca zapłatę, musi rozliczyć się z przychodów z urzędem skarbowym w Polsce. To, w jaki sposób, zależy od wysokości wynagrodzenia, a także od tego, czy umowa została zawarta z podmiotem gospodarczym, czy osobą fizyczną.

Sprawdź także:  Deklaracja PCC-3 – czym jest i kiedy trzeba ją wypełnić?

Rozliczenie podatku z umowy o dzieło zawartej z podmiotem gospodarczym

Jeżeli wykonanie dzieła miało miejsce na rzecz firmy bądź innej jednostki organizacyjnej, wynagrodzenie płynące z umowy o dzieło traktowane jest w formie przychodów z działalności, która wykonywana jest osobiście, co wynika bezpośrednio z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dokładniej – z art. 13 pkt 8 tejże ustawy.

Jak odprowadzić podatek od umowy o dzieło w takiej sytuacji? Stroną odpowiedzialną jest zleceniodawca dzieła, którego traktuje się jako płatnika, który w zależności od wysokości wypłacanego wynagrodzenia, musi odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy bądź uiścić zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego.

Kto płaci podatek dochodowy od umowy o dzieło w momencie, gdy przychody uzyskiwane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? W takiej sytuacji wykonawca dzieła musi złożyć specjalne oświadczenie o takim stanie rzeczy. W takim wypadku zleceniodawca nie podlega pod obowiązek odprowadzania zaliczek, o których mowa wyżej – ten zostaje po stronie wykonawcy.

Kiedy zaliczki, a kiedy zryczałtowany podatek?

Jak zostało wspomniane w poprzednik akapicie – to, czy płatnik będzie odprowadzał zaliczki, czy też uiszczał podatek do urzędu skarbowego, uzależnione jest od wysokości przychodu.

O zaliczkach powiemy wtedy, gdy kwota wynagrodzenia wynikającego z podpisanej umowy o dzieło jest wyższa, niż 200 zł. W takim przypadku zamawiający dzieło zleceniodawca pobiera zaliczkę w wysokości 12% dochodu i przekazuje na konto urzędu skarbowego. W tym wypadku podstawę opodatkowania stanowi przychód pomniejszony o 20% kosztów uzyskania przychodu (wyjątkiem jest sytuacja, w której umowa o dzieło dotyczy spraw autorskich – wtedy podatek wynosi 50%). Podstawę z kolei pomniejsza się o składki na ubezpieczenie społeczne (w przypadku, gdy zlecający dzieło był zobowiązany je pobierać). Taką zaliczkę dodatkowo można obniżyć za sprawą składki na ubezpieczenie zdrowotne – pod warunkiem, jeśli została zawarta na umowie między zlecającym dzieło a wykonawcą. Same zaliczki przekazuje się do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Sprawdź także:  Podatek cukrowy – czym jest, od kiedy obowiązuje i czego dotyczy?

To jednak nie wszystko, o czym należy pamiętać. Do obowiązków płatnika zalicza się także sporządzenie imiennego formularza PIT-11 i przesłanie druku do właściwego (biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania wykonawcy) urzędu skarbowego. Analogicznie – wykonawca dzieła musi w swoim zeznaniu rocznym ująć kwoty znajdujące się w PIT-11 jako przychody z wykonywanej osobiście działalności podatkowej.

Jeżeli z kolei przychód z umowy o dzieło nie przekracza kwoty 200 zł, nie stosuje się kosztów podatkowych. W takim wypadku płatnik pobiera zryczałtowany podatek w wysokości 12%. Obliczany jest od przychodu, którego w tym wypadku jednak nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania. Co więcej, zamawiający dzieło nie musi w takiej sytuacji sporządzać PIT-11, co z kolei oznacza, że na wykonawcy dzieła nie ciąży obowiązek zamieszczania informacji o takim przychodzie w rocznym zeznaniu podatkowym.

Rozliczenie umowy o dzieło zawartej z osobą fizyczną

Osoba wykonująca dzieło może podpisać umowę z inną osobą fizyczną, która nie prowadzi własnej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji osiągany przychód, zaliczany jest do przychodów z innych źródeł (więcej o nich poczytać można w art. 10 ust. 1 pkt 9, a także art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jak ma się to do sytuacji podatkowej?

W takiej sytuacji żadna ze stron nie ma obowiązku odprowadzać zaliczek bądź podatku w formie ryczałtu. Osiągnięte w ramach umowy o dzieło dochody rozliczyć należy w polu “Inne źródła” w deklaracji podatkowej.

Umowa o dzieło – podatek. Rozlicz go przez aplikację!

Temat podatków – czy to związanych z umową o dzieło, czy inną formą zatrudnienia – od lat sprawia niemałe problemy setkom tysięcy Polaków. Nic w tym dziwnego – system podatkowy w Polsce nie należy do najbardziej przejrzystych, co z kolei powoduje, że wiele osób w czasie wypełniania deklaracji boi się o ewentualne błędy w zeznaniu, co skutkuje z kolei koniecznością sporządzania korekty PIT. Każdy podatnik jednak musi wywiązać się ze swojego zobowiązania, stąd też nie może dziwić, że coraz większą popularnością cieszą się specjalne oprogramowania do rozliczania PIT, za pomocą których przygotowywanie zeznania nie trwa kilku godzin, a jedynie parę chwil.

Doskonałym przykładem takiego narzędzia jest PitBot prosta, schludna i szybka aplikacja do PIT online, dzięki której w maksymalnie kilkanaście minut przygotujesz deklarację podatkową i wyślesz do właściwego urzędu skarbowego. A wszystko to bez wychodzenia z domu! Przetestuj już dziś i przekonaj się, że sprawy podatkowe nie muszą być straszne. Zapraszamy!

5/5 - (1)