Osoby, które pozostają bez stałego zatrudnienia, w określonych okolicznościach mogą starać się o zasiłek dla bezrobotnych. Z tego tekstu dowiesz się, dla kogo dokładnie jest przeznaczone tego typu świadczenie oraz jak jego otrzymywanie ma się do rozliczenia podatku PIT. Czytaj dalej.

Dla kogo zasiłek dla bezrobotnych?

Zgodnie z przepisami zasiłek dla bezrobotnych może zostać przyznany osobie, która zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy PUP. Otrzymanie świadczenia jest obarczone kilkoma warunkami, które należy spełnić, by móc skorzystać ze środków. Podstawowe z nich to:

 • przepracowanie minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy;
 • wykazanie, że za pracę otrzymywało się co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego zostały odprowadzone należne składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych a PIT – ile wynosi świadczenie?

Ważną kwestią w kontekście starania się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych jest fakt, że jego wysokość różni się w zależności od udokumentowanego stażu pracy:

 1. 80% zasiłku otrzymują bezrobotni, których staż pracy nie przekracza 5 lat;
 2. 100% zasiłku otrzymują osoby, których staż pracy wynosi od 5 do 20 lat;
 3. 120% zasiłku otrzymują osoby, których staż pracy wynosi ponad 20 lat.

Wysokość zasiłku w roku 2022

Kiedy jest wypłacany zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek zwyczajowo jest wypłacany z dołu. Jeśli jednak prawo do świadczenia zostało przyznane w trakcie trwania miesiąca, bezrobotnemu przysługuje proporcjonalna kwota za dni, kiedy osoba dokonywała rejestracji w PUP.

Sprawdź także:  Jak przekazać 1,5% podatku na OPP? To nie takie trudne!

Na ile jest przyznawany zasiłek dla bezrobotnych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany na:

 • 180 dni – dla mieszkańców powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku była niższa niż 150% przeciętnej krajowej stopy bezrobocia;
 • 365 dni:
 1. dla mieszkańców powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku była niższa niż 150% przeciętnej krajowej stopy bezrobocia;
 2. dla osób powyżej 50. roku życia i posiadających co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku;
 3. dla osób mających na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez wnioskującego o zasiłek;
 4. dla osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Okres pobierania zasiłku może zostać skrócony o okres zatrudnienia przy pracach interwencyjnych, robotach publicznych oraz stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych. Przepisy przewidują również wydłużenie okresu pobierania zasiłku. Jest to możliwe w kontekście kobiet, pobierających zasiłek macierzyński, w przypadku urodzenia dziecka lub pobierających świadczenie dla bezrobotnych.

Czy można utracić prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Zazwyczaj świadczenie dla osób pozostających bez pracy jest przyznawane na okres 6 miesięcy. Bywa jednak tak, że przyznany zasiłek zostaje odebrany. Dzieje się tak w przypadku znalezienia przez bezrobotnego zatrudnienia ze skierowania PUP, odmowy udziału w szkoleniu lub stażu oraz samodzielnego znalezienia i podjęcia zatrudnienia.

Zasiłek dla bezrobotnych – PIT

Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany osobom zarejestrowanym w PUP, które w ciągu 18 miesięcy przez rejestracją wykonywały pracę i opłacały składki na ZUS przez co najmniej 365 dni. Kwoty zasiłku, które trafiają na konto takiego bezrobotnego, są wykazywane w rocznej deklaracji podatkowej PIT-11 wystawionej przez PUP. Oznacza to więc, że od zasiłku konieczne jest zapłacenie podatku. W praktyce wygląda to tak, że podatnik powinien przepisać kwotę przychodu z PIT-11 do formularza PIT-37 do wiersza „Inne źródła, niewymienione wierszach od 1 do 4”.

Sprawdź także:  Co to jest ulga dla klasy średniej i jakie są zasady jej naliczania?

Jak rozliczyć pit z zasiłku dla bezrobotnych?

Zeznania podatkowe PIT-36 i PIT-37 to dokumenty, w których należy wykazać kwoty zasiłków podlegające opodatkowaniu. Deklaracje powinny zostać złożone do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Dochody wskazane w zeznaniach są rozliczane na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej 17% i 32%.

Rozliczenie PIT (zasiłek dla bezrobotnych) – jak złożyć deklarację?

Deklaracje PIT można złożyć w formie papierowej lub elektronicznie w zależności od indywidualnych preferencji. Ciekawym rozwiązaniem jest rządowy portal podatkowy, który umożliwia rozliczenie zaledwie poprzez kilka kliknięć. Deklaracje są generowanie zgodnie z informacjami znajdującymi się w ministerstwie finansów, a podatnik jedyne co musi zrobić to zaakceptować lub nanieść niezbędne zmiany i potwierdzić przesyłkę dokumentów. Potwierdzeniem złożenia zeznania online jest UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Pamiętaj, by zachować je na wypadek konieczności złożenia korekty.

5/5 - (1)