Privacy Policy

Polityka prywatności do regulaminu
I
[Zawartość polityki prywatności administratora]
1. Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej
www.pitbot.pl (zwanej dalej „Stroną”) oraz Aplikacji udostępnianej nieodpłatnie w
Serwisie Pitbot.pl oraz w wersji do uruchomienia na urządzeniach mobilnych pod
kontrolą systemu Android, iOS (zwanej dalej „Aplikacją”). W niniejszej polityce
prywatności administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby,
których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.
2. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych
przez Stronę i Aplikację. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies
lub innych podobnych technologii znajdują się również w polityce cookies dostępnej
na pitbot.pl.
II
[Administrator danych]
Administratorem danych osobowych użytkowników Strony i Aplikacji jest:
Pitbot.pl Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, przy
ul. Węgierskiej 31 Nowy Sącz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w
Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem
KRS 0000916202, kapitał zakładowy: 500 000 zł w całości wpłacony.
Z administratorem danych można kontaktować się:
1) pod adresem korespondencyjnym: Węgierska 31 33-300 Nowy Sącz
2) pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]
III
[Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych]
1. Realizacja umowy.
i) Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:
a) W celu realizacji umowy, w przypadku gdy jesteś użytkownikiem Aplikacji, w
tym w celu umożliwienia użytkownikowi Aplikacji dokonania czynności
uzupełnienia i złożenia deklaracji podatkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. b) RODO1
);
b) W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie
uzasadnionego interesu administratora tj. zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) W celu realizacji usługi Strony.
ii) W celu realizacji umowy, w przypadku gdy jesteś użytkownikiem Aplikacji
usługodawca przetwarza dane osobowe należące do kategorii:
• danych personalnych ułatwiających identyfikacje Pana/Pani osoby;
• danych kontaktowych
• danych rachunku bankowego
• danych dzieci
• danych współmałżonka podanych w deklaracji
• danych o ulgach podatkowych wnioskowanych w deklaracji
W tym:
imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
iii) Ponadto usługodawca w celu realizacji umowy przetwarza także :
• informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia
poprawności działania usług: adres IP komputera/ urządzenia mobilnego,
informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach,
dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące
urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
podstronach;
• informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na dostęp
usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest
wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów
i usług.
Powyższe informacje nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników,
lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku
z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
iv) Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi
Strony, oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na
stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii,
wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z
Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację.
Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony
bądź Aplikacji.
v) Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi
Aplikacji, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem
dostępnym na www.pitbot.pl. W przypadku usługi związanej z wypełnianiem i
złożeniem przez Pana/Panią deklaracji podatkowej dostępnych za pośrednictwem
Aplikacji i jej funkcjonalności (opisanych ww. Regulaminie) – przetwarzany będzie
przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych lub obowiązywania danej
umowy.
2. Reklamacje
1. W celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe
użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść
reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje
pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego
jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać
szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o
korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie,
informacje o urządzeniach.
2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług,
tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem
dostępnym na www.pitbot.pl, i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia
reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed
ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie z informacją zawartą
poniżej.
3. Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń
1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego
naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia
społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń
przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed
roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać
dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się
postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora
względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem
cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być
dłuższy.
2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych
użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu
użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa
organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.
3. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących
obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym
interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem
użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem
nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.
4. Statystyki korzystania z usług
1. W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje
statystyczne dotyczące korzystania ze Strony i Aplikacji, w tym informacje o sesji,
numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach,
korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i
przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych
podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych. Szczegółowe informacje o
stosowaniu plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się
www.pitbot.pl.
2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym
interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy
jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie
narusza praw i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są bowiem
wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi
strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości strony,
ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na stronie
internetowej jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem
użytkowników wobec dostawców stron internetowych.
3. Ponadto użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę
ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików
cookies lub innych podobnych technologii.
4. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej
niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej
przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek
informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.
5. Działania marketingowe i PR administratora
Na Stronie administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich
produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez
administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym
interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze
świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest
zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników,
użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami
nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.
6. Działania marketingowe innych produktów lub usług
1. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące
produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w
zakresie marketingu.
2. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora
polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich
kontrahentów. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników,
w szczególności z uwagi na sporadyczność tych działań, a użytkownicy spodziewają
się otrzymywania treści podobnej zawartości z uwagi na tematykę Strony. Użytkownik
ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w
celach marketingowych.
7. Działania marketingowe na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego
1. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące
przekazywania 1% podatku dochodowego na cel szczegółowy wybranych Organizacji
Pożytku Publicznego, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu.
2. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora
polegającym na działaniach marketingowych na rzecz swoich kontrahentów.
Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, w szczególności
z uwagi na sporadyczność tych działań, a użytkownicy spodziewają się otrzymywania
treści podobnej zawartości z uwagi na tematykę Strony. Użytkownik ma prawo
zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach
marketingowych.
IV
[Odbiorcy danych użytkowników]
Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom
przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora, np. hostingu i obsługi
Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług prawnych i doradczych.
V
[Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich]
Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.
VI
[Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]
1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane
osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania
dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania,
kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane
zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich
ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz
do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających
przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie
administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów
administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które
są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli
administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już
niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na
okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której
dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej
dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych
danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane
w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej
szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje
oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną
interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora,
administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach
(art. 21 RODO);
8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz
przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal
pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania
przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna
skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i
poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
VII
[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w
Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul.
Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
3) telefonicznie: (22) 531 03 00.
VIII
[Zmiany polityki prywatności]
1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi
potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji
użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich
zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.
2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 7.12.2021 r.
IX
[Akty prawne przywoływane w klauzuli]
1) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z
2020 r. poz. 344 ze zm.);
3) ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
576 ze zm.).

WOEM