Regulamin

REGULAMIN

PITBOT.PL

 

 

§ 1.

Wstęp

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

2. Regulamin określa zasady korzystania z niżej zdefiniowanej Strony oraz Aplikacji Pitbot.pl sp. z o.o., w szczególności zasady korzystania z niżej zdefiniowanych Usług, świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej Pitbot.pl. zwanego dalej Aplikacją.

3. Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony na stronie www.Pitbot.pl.pl i jest dostępny dla każdego Użytkownika w formie umożliwiającej jego każdorazowe utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie.

4. Korzystanie ze Strony i Aplikacji odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Pitbot.pl sp. z o.o. ma prawo w dowolnym momencie modyfikować swoją Stronę, zawiesić jej działanie albo zaprzestać prowadzenia swojej Strony.

• 2.

Definicje

Określenia występujące w Regulaminie, pisane dużą literą, mają następujące znaczenie:

Usługodawca – Pitbot.pl Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej 31 Nowy Sącz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000916202 , kapitał zakładowy: 500 000 zł w całości wpłacony

Strona – strona internetowa Usługodawcy, znajdująca się pod adresem www.Pitbot.pl; Użytkownik – podmiot będący osobą fizyczną, korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji;
Aplikacja – narzędzie informatyczne Pitbot.pl udostępniane nieodpłatnie przez Spółkę wSerwisie Pitbot.pl oraz w wersji do uruchomienia na urządzeniach mobilnych pod kontrolą systemu Android, iOS.

Dzień rejestracji – Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na Stronie, Użytkownik założy konto na Pitbot.pl. Usługa – usługa opisana w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 3.

Warunki świadczenia Usług

1. Udostępniona poprzez serwis Pitbot.pl.pl Aplikacja jest przeznaczona do wsparcia rozliczenia podatku dochodowego Użytkownika i osób mu bliskich (tj. współmałżonka, dzieci) na formularzach PIT poprzez wypełnienie pól i złożenie zeznania podatkowego drogą elektroniczną. Po złożeniu zeznania podatkowego drogą elektroniczną Użytkownik ma możliwość wygenerowania pliku do druku (PDF) z formularzem PIT.

2. Wyżej opisana Usługa jest udostępniana nieodpłatnie.

3. Usługodawca świadczy wyżej opisane usługi, przy pomocy Aplikacji w następujący sposób:

◦ Aplikacja umożliwia wsparcie rozliczenia podatku dochodowego Użytkownika i osób mu bliskich (tj. współmałżonka, dzieci)– wg wyboru Użytkownika – w drodze elektronicznej poprzez protokół udostępniony przez organy podatkowe;

◦ Sama czynność przekazania zeznania drogą elektroniczną do organu podatkowego stanowi jedynie funkcjonalność Aplikacji udostępnioną do wykorzystania przez Użytkownika zgodnie z jego wyborem. Czynność przekazania zeznania drogą elektroniczną do organu podatkowego nie stanowi Usługi w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

◦ Dodatkową funkcjonalnością Aplikacji jest kalkulator, który prognozuje potencjalną, prawdopodobną kwotę zwrotu nadpłaty podatku.

4. Żadna z usług świadczonych przez Usługodawcę nie stanowi czynności doradztwa podatkowego, porady prawnej, bądź jakiegokolwiek innego doradztwa.

5. Usługodawca nie gwarantuje w żadnym zakresie poprawnego działania Aplikacji, kalkulatora bądź jakichkolwiek innych udostępnionych narzędzi podatkowych, ani nie gwarantuje ich aktualizacji dokonywanych w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującym stanem prawnym.

6. Świadczenie Usługi odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie.
7. Usługodawca ma prawo w dowolnym czasie zaprzestać świadczenia Usług, czasowo wstrzymać świadczenie Usług albo zmienić (w szczególności ograniczyć) zakres Usług lub sposób ich świadczenia.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Usług wynikające z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym z przyczyn technicznych (np. zakłócenia w działaniu systemów teleinformatycznych).

9. O ile Usługodawca i Użytkownik zgodnie nie postanowią inaczej, w zakresie wykraczającym poza opisane wyżej świadczenia, Usługodawca nie realizuje żadnych innych świadczeń na rzecz Użytkownika.

10. Aplikacja jest skonfigurowana w taki sposób, iż Użytkownik nie ma możliwości zmiany numeru KRS Organizacji Pożytku Publicznego wskazanego w deklaracji podatkowej jako podmiot, na rzecz którego Użytkownik przekazuje 1,5% podatku dochodowego.

§ 4

Działania zabronione

Użytkownikowi zabrania się:

1. Wprowadzania na Stronę Usługodawcy, do Aplikacji, albo do systemów teleinformatycznych, z których korzysta Usługodawca, treści:

◦ naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje albo naruszających dobra osobiste jakichkolwiek podmiotów;

◦ mogących spowodować zakłócenie działania Strony, Aplikacji lub systemów teleinformatycznych Usługodawcy (w tym wskutek ich przeciążenia); w szczególności zabrania się używania albo wprowadzania jakiegokolwiek oprogramowania mogącego mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony, Aplikacji albo wykorzystywanych przez Spółkę systemów teleinformatycznych;

2. Podawania nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub nieaktualnych informacji albo danych (w tym danych osobowych Użytkownika albo osób trzecich);

3. Kopiowania i utrwalania treści umieszczonych na Stronie, Aplikacji lub w innych materiałach Usługodawcy, wykorzystywanych przy świadczeniu Usług;

4. Rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie

Usługodawcy, w Aplikacji lub w innych materiałach Usługodawcy, wykorzystywanych przy świadczeniu Usług.

◦ 5

Prawa Autorskie

1. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu Pitbot.pl.pl, w szczególności do Aplikacji i innych

materiałów Usługodawcy, wykorzystywanych przy świadczeniu Usług należą wyłącznie do Pitbot.pl sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej 31 Nowy Sącz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000916202.

2. Użytkownik nie ma prawa do pobierania żadnych korzyści majątkowych z korzystania z Aplikacji i innych materiałów Usługodawcy, wykorzystywanych przy świadczeniu Usług.

3. Użytkownik nie ma prawa do udostępniania swojego konta w Aplikacji osobom trzecim.

§ 6

Zasady korzystania z Aplikacji

1. Usługodawca świadczy usługi poprzez Serwis Pitbot.pl za pomocą sieci Internet.

2. Dostęp do Aplikacji Pitbot.pl obywa sie w formie on-line, w tym w przypadku aplikacji mobilnej: na urządzeniach obsługiwanych przez system operacyjny iOs lub Android.

3. Użytkownik, rozpoczynając pracę w Aplikacji, musi się zarejestrować zgodnie z poleceniami Aplikacji oraz zaakceptować Regulamin.

4. Użytkownik nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Usługodawcę w ramach Aplikacji bądź innych systemów należących do Usługodawcy.

5. Dostęp do usługi strony Pitbot.pl możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych.

6. W celu prawidłowego funkcjonowania Aplikacji dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością.

7. W procesie rejestracji Użytkownik wprowadza wymyślone przez siebie i znane tylko sobie – hasło.

8. Login (adres email) Użytkownika stanowi jego unikalną nazwę umożliwiającą identyfikację na stronie.

9. Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych.
10. Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, składających się wyłącznie z cyfr,

11. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

12. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy:

a) przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią,

b) ustanowić praw na prawach wynikających z Umowy.

13. Usługodawca posiada dostęp do loginu, a także danych Użytkownika, takich jak adres, email, numer telefonu Użytkownika o ile takowe wprowadzi dobrowolnie do serwisu.

§ 7

Zawarcie umowy świadczenia usług

1. Zawarcie Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Umowa korzystania z Aplikacji) następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:

1. Zarejestrowania się Użytkownika w Aplikacji.

2. Akceptacji Regulaminu przez Użytkownika

2. Rozpoczęcie korzystania z jakiejkolwiek Usługi świadczonej za pośrednictwem Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem Umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną.

3. Użytkownik zawierając Umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Umowa korzystania z Aplikacji) oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności bez zastrzeżeń oraz, że został poinformowany o jego prawach zw. z przetwarzaniem danych osobowych i że zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO.

4. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna także ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

◦ Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń; ◦ Dobrowolnie przystąpiłem do Umowy;

◦ Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;

◦ Zostałem poinformowany i wyrażam zgodę na wskazanie wg uznania Usługodawcy, w formularzu deklaracji podatkowej udostępnianym za pośrednictwem Aplikacji, numeru KRS Organizacji Pożytku Publicznego w rubryce deklaracji podatkowej, w której zostaje wskazana Organizacja Pożytku Publicznego, na rzecz której zostanie przekazany 1,5% podatku dochodowego i akceptuję, iż wskazanie tego numeru KRS nie podlega zmianie;
◦ Wyrażam zgodę na przekazanie 1,5% podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku
Publicznego wskazanej w rubryce deklaracji podatkowej wypełnianej za pośrednictwem Aplikacji i nie zgłaszam z tego tytułu żadnych roszczeń.

§ 8

Warunki promocji – „kody rabatowe za zeznanie”

1. Po wysłaniu zeznania podatkowego za pośrednictwem Aplikacji do właściwego urzędu skarbowego przez Użytkownika, otrzymuje on możliwość skorzystania z kodu rabatowego, który zostanie udostępniony za pośrednictwem Aplikacji.

2. Za wysłanie zeznania podatkowego za pośrednictwem Aplikacji do właściwego urzędu skarbowego Użytkownikowi przysługuje jeden kod rabatowy opisany powyżej.

3. Użytkownik może rekomendować Aplikację innej pełnoletniej osobie fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest obowiązana do złożenia zeznania podatkowego PIT, poprzez przesłanie jej unikalnego kodu przeznaczonego do pojedynczej rekomendacji, który będzie udostępniony w Aplikacji. Rekomendowanie Aplikacji uważa się za skuteczne w przypadku gdy unikalny kod zostanie skutecznie wykorzystany przez osobę fizyczną, o której mowa powyżej podczas rejestracji w Aplikacji.

4. Za każde skuteczne rekomendowanie Aplikacji w sposób opisany w pkt poprzedzającym Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z jednego wybranego przez Usługodawcę, kodu rabatowego, który zostanie udostępniony za pośrednictwem Aplikacji.

5. Przeznaczenie i wysokość wyżej opisanego kodu rabatowego zależy od uznania Usługodawcy.

6. Za wszelkie roszczenia związane z zakupem produktów przy wykorzystaniu wyżej opisanego kodu rabatowego odpowiada podmiot, który jest sprzedawcą bądź producentem produktów zakupionych z wykorzystaniem kodu, a Usługodawca udostępniający kod rabatowy za pośrednictwem Aplikacji jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

 

 

• 9

Wymogi techniczne
1. Wymogi techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji są podane na stronie www.Pitbot.pl.

2. Koszty dostosowania się do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Aplikacji ponosi Użytkownik.

3. Opłaty, w szczególności za transmisję danych, dostęp do sieci, opłaty roamingowe powstałe w wyniku świadczenia Usług opisanych w niniejszym Regulaminie obciążają Użytkownika.

4. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że zapoznał się z ww. wymogami technicznymi przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji.

§ 10

Zakres odpowiedzialności i prawa Usługodawcy

1. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z usług określonych w Regulaminie; w szczególności jeżeli jest to spowodowane:

a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania Aplikacji;

b) przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

a) za przedstawioną przez Aplikację kwotę zwrotu dopłaty w kalkulatorze, a w szczególności za fakt, iż kwota ta będzie odpowiadać kwocie zwrotu bądź za fakt, iż dojedzie do jakiegokolwiek zwrotu podatku;

b) jakiekolwiek decyzje, postanowienia bądź inne działania lub zaniechania organów administracji, w tym organów skarbowych i szkody powstałe wskutek tych decyzji postanowień, działań bądź zaniechań bez względu na to czy jakakolwiek Usługa świadczona przez Usługodawcę bądź jakakolwiek funkcjonalność Aplikacji przyczyniła się bezpośrednio bądź pośrednio do powstania szkody;

c) poprawne działanie Aplikacji, kalkulatora udostępnianego za pośrednictwem Aplikacji bądź strony internetowej Usługodawcy bądź jakichkolwiek innych udostępnionych narzędzi podatkowych, bądź za ich aktualizacje w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującym stanem prawnym;

d) jakiekolwiek niezgodne z prawem czynności wykonywane przez Użytkownika, bądź inną osobę używającą Aplikacje w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu;
e) z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług określonych w Regulaminie (w szczególności korzystania z Aplikacji);

f) za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu lub oprogramowania Aplikacji;

g) z tytułu szkód wynikłych z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby korzystającej z Aplikacji;

h) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych w Regulaminie, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej;

i) za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej);

j) za treści otrzymywane i wysyłane przez Usługobiorców za pośrednictwem sieci Internet, w tym za podane w Formularzach jakiekolwiek dane lub/i informacje;

k) za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika lub osób trzecich, w szczególności za korzystanie przez Użytkownika z usług określonych w Regulaminie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych;

l) opóźnienia w przesłaniu deklaracji podatkowej lub jej przyjęcia przez system zewnętrzny;

m) ograniczenie lub brak dostępności systemu elektronicznego składania zeznań podatkowych, bądź inne błędy w działaniu Aplikacji;

n) wszelkie roszczenia wynikające bądź związane z wykorzystaniem kodów rabatowych, do których odnosi się niniejszy regulamin.

o) wszelkie ograniczenia techniczne uniemożliwiające bądź w jakimkolwiek stopniu ograniczające korzystanie z Usług, w szczególności na platformach mobilnych;

p) wszelkie koszty związane z korzystaniem z Aplikacji mobilnej, w szczególności za transmisję danych, dostęp do sieci, opłaty roamingowe powstałe w wyniku świadczenia Usług opisanych w niniejszym Regulaminie.

3. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika lub osób trzecich w każdym przypadku i z jakiegokolwiek tytułu, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ograniczona jest do wysokości 5 000 zł.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Aplikacja i związane z nią usługi jedynie wspierają proces składania deklaracji od strony technicznej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z samą treścią deklaracji bądź terminem jej złożenia i

jakichkolwiek szkód wynikłych z tych powodów.
5. Usługodawca może w każdym czasie odmówić świadczenia usług określonych w Regulaminie, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usług określonych w Regulaminie;

b) zmiany szaty graficznej i/lub układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia usług określonych w Regulaminie;

c) rozbudowy lub/i zmian form i zakresu korzystania z usług określonych w Regulaminie, bez uprzedniego informowania o tym Usługobiorców.

7. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu,

Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie. .

§ 11

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Usługobiorca może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usług określonych w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej [email protected]

2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania reklamacji.

4. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca może wezwać Usługobiorcę do jej uzupełnienia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

5. Reklamacja musi zawierać:

◦ Opis przedmiotu reklamacji oraz dane umożliwiające jego identyfikację i sformułowanie odpowiedzi.

◦ Dane użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację: Osoby składającej reklamację, jako Użytkownika;

◦ Wskazanie usługi, której reklamacja dotyczy;

◦ Zarzuty Użytkownika co do wskazanej usługi;

◦ Okoliczności uzasadniające reklamację;

◦ Żądanie Użytkownika związane ze złożoną reklamacją.
4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez

Usługobiorcę w Formularzu.

§ 12

Ochrona danych osobowych

1. Każdy Użytkownik oraz ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.

2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności.

§ 13

Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu w przypadku:

◦ Śmierci Użytkownika;

2. Rozwiązanie Umowy nie odnosi skutku względem tych zapisów Regulaminu, które ze swojej natury znajdują zastosowanie także po jej rozwiązaniu.

3. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Usługi. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą wyrejestrowania się z Aplikacji.

4. Usługodawca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

5. Usługodawca jest w szczególności uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

◦ Użytkownik naruszy warunki niniejszego Regulaminu;

◦ Użytkownik będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami;

◦ Użytkownik będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet;

◦ Użytkownik naruszył prawa autorskie majątkowe do Aplikacji (lub jej fragmentu) lub inne prawa quasi wyłączne jej dotyczące;

◦ Użytkownik udostępnił Aplikację (lub jej fragment) osobie trzeciej.

◦ 14

Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie.
2. Zmiana treści Regulaminu staje się skuteczna z momentem zamieszczenia Regulaminu w zmienionej wersji na Stronie, chyba że Usługodawca zamieści tam komunikat wskazujący na dzień,

od którego zmiana Regulaminu staje się skuteczna.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Usługodawca rekomenduje, by dla bezpieczeństwa środowiska informatycznego, z którego korzysta Użytkownik celem korzystania z Aplikacji, Użytkownik wyposażył sprzęt, którego będzie używał w ww. celu, w program antywirusowy i aktualizował go na bieżąco. Użytkownika obowiązuje zakaz wprowadzania do Internetu treści o charakterze bezprawnym.

2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, ewentualne spory będą

rozstrzygane przez polski sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

3. Prawo polskie znajduje zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie.

4. Rozpoczęcie użytkowania Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia w Serwisie.

WOEM