Polski Ład, zamiast uporządkować system podatkowy w naszym kraju w wielu przypadkach znacznie go skomplikował. Przedsiębiorcy wciąż drżą o to, ile będą musieli zapłacić fiskusowi oraz ZUS-owi, a niektórzy z nich nawet rozważają zamykanie swoich firm. Polski Ład wprowadził jednak jedną ciekawą zmianę w postaci ulgi na powrót. Z tego tekstu dowiesz się, czym dokładnie zwolnienie jest i kto może z niego skorzystać.

Co to jest ulga na powrót?

Ulga na powrót to specjalnie zwolnienie w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych. W założeniu ma dotyczyć osób, którego zdecydują się na powrót do kraju oraz stałe zamieszkanie na terenie Polski. Celem wprowadzenia tego typu ulgi było zachęcenie młodych Polaków w wieku produkcyjnym, którzy swoją karierę zawodową budują poza granicami RP do powrotu z emigracji.

Ulga na powrót – dla kogo?

Jak już wspomnieliśmy, nowa ulga dotyczy osób fizycznych i polega na zwolnieniu osiągniętego przez nich przychodu od podatku. Oczywiście jest to działanie czasowe i nie będzie trwać w nieskończoność. Polski Ład wprowadził zmiany w ustawie PIT w art. 21 ust.1 pkt 152 i sprawił, że podatnik, który przeniósł się z innego kraju oraz zamieszkał w Polsce, może liczyć na brak opodatkowania od przychodów:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy;
  • z umów zlecenia (mowa w art. 13 pkt 8);
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej, do której nie stosuje się zasady opodatkowania określonej w art. 27, art. 30c, art. 30ca lub w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ile trwa ulga na powrót do Polski?

Zgodnie z nowymi przepisami ulga dla powracających do kraju trwa przez cztery kolejno następujące po sobie lata podatkowe. Liczyć zaczynamy od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania lub od początku następnego roku. Ciekawe jest to, że podatnik sam może zdecydować, od którego roku zacznie korzystać z ulgi. Do wyboru ma rok powrotu lub kolejny. W przypadku osób fizycznych, które zdecydowały się na powrót pod koniec roku kalendarzowego, takie rozwiązanie jest bardzo korzystne.

Sprawdź także:  Ulga za złe długi – co warto wiedzieć?

 

ULGA NA POWRÓT – LIMITY

Głównym limitem, jeśli chodzi o zwolnienie na powrót, jest kwota 85 528 zł zarobiona w danym roku podatkowym. Każda nadwyżka zostanie opodatkowana na zasadach ogólnych. Pamiętaj, że zwolnienie dotyczy tylko przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT.

Drugi limit dotyczy czasu korzystania z ulgi, który wynosi cztery lata.  

Ulga na powrót – warunki

Ustawa o PIT jasno określa podstawowe warunki skorzystania ze zwolnienia podatkowego, ale musisz wiedzieć, że nie są to wszystkie obowiązujące zasady. Kolejne zastrzeżenia znajdują się w art. 21 ust. 43 ustawy o PIT. Ten przepis wskazuje, że:

  • Ulga na powrót przysługuje w przypadku, gdy w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na teren Polki podatnik zaczyna podlegać pod nieograniczony obowiązek podatkowy oraz nie mieszkał w Polsce:
  • trzy lata kalendarzowe przed rokiem, w którym postanowił wrócić na teren RP,
  • od początku roku, w którym postanowił wrócić do dnia poprzedzającego dzień zmiany miejsca zamieszkania na Polskę.

Tak skonstruowane przepisy sprawiają, że podatnik, który wraca do kraju, zaczyna być polskim rezydentem podatkowym, podlegającym pod nieograniczony obowiązek podatkowy dla wszystkich mieszkańców naszego kraju. Zmiana miejsca zamieszkania nie może w takiej sytuacji mieć charakteru tymczasowego. Chodzi o to, by do Polski zostały przeniesione interesy życiowe podatnika. Warto też wiedzieć, że zwolnienie przysługuje osobom fizycznym, które zmieniły miejsce zamieszkania co najmniej trzy lata wstecz.

To jeszcze nie wszystkie niezbędne do spełnienia przez podatnika ubiegającego się o ulgę na powrót.

  • Konieczne jest posiadanie polskiego obywatelstwa, Karty Polaka lub obywatelstwa innego kraju należącego do Unii Europejskiej/państwa EOG/Konfederacji Szwajcarskiej.
  • Podatnik musi mieć miejsce zamieszkania:
  • nieprzerwanie przez okres, o którym mowa jest w pkt 2, w państwie UE/EOG/Konfederacji Szwajcarskiej Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki;
  • na terytorium RP nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych przed okresem, o którym jest mowa w pkt 2.
ULGA JEST JENDORAZOWA

Jeśli już raz skorzystałeś z ulgi na powrót, oznacza to, że nie możesz ponownie zostać zwolnionym z podatku dochodowego. Ta zasada dotyczy przede wszystkim osób, które po raz wtóry przenoszą swoje miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Weryfikacja prawa do skorzystania z ulgi na powrót wymaga legitymowania się certyfikatem rezydencji podatkowej lub innym dokumentem, który poświadcza miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak korzystać z ulgi na powrót?

Z ulgi na powrót można korzystać już w trakcie roku podatkowego ze względu na to, że płatnicy są obowiązani do uwzględnienia zwolnień przy obliczaniu zaliczki na należny podatek. Zgodnie z art. 32 ust. 1g ustawy PIT podatnik przy poborze zaliczki na podatek powinien uwzględnić ulgę na powrót.

 

O zastosowaniu ulgi podatnik powinien powiadomić płatnika poprzez stworzone na piśmie oświadczenie i zawarcie w nim informacji o tym, że spełnia warunki do stosowania zwolnienia. Płatnik może więc zastosować ulgę najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dotarło do niego oświadczenie, ale nie dłużej niż do upływu terminu wskazanego przez podatnika.

Ulga na powrót – kiedy wchodzi w życie?

Ulga na powrót weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Zgodnie z założeniami ma swoje zastosowanie do podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2021 roku oraz do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 roku.

 

Jak więc widzisz, ulga na powrót jest ciekawą zachętą dla osób na emigracji. Może ma swoje wady, ale trzeba uczciwie przyznać, że jest to krok w dobrą stronę, który może sprawić, że część osób mieszkających i pracujących poza Polską rozważy powrót do kraju.

5/5 - (2)