Polski system podatkowy nie należy do idealnych, ale istnieją też elementy, które działają na korzyść płatników. Chodzi o możliwość odliczenia od dochodów różnych (regulowanych przez ustawodawcę wydatków). W tym tekście skupimy się na uldze rehabilitacyjnej. Dowiesz się, czym jest, ile zwrotu możesz uzyskać, jakie dokumenty są potrzebne, by móc z niej skorzystać oraz jak rozliczyć ją w PIT.

Ulga rehabilitacyjna – co to?

Ulga rehabilitacyjna to specjalne odliczenie, od uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów, kwot, które zostały przeznaczone na wszelkiego rodzaju cele rehabilitacyjne lub służące ułatwieniu wykonywania podstawowych czynności życiowych osób z niepełnosprawnością. Ulga ma za zadanie pomoc finansową chorym i wyrównanie szans w stosunku do reszty społeczeństwa. Nie ma bowiem co się oszukiwać, że życie niepełnosprawnych jest usłane różami. Co więcej, polska rzeczywistość niejednokrotnie utrudnia jeszcze bardziej niełatwy los chorujących obywateli. W przypadku ulgi rehabilitacyjnej mamy jednak do czynienia ze zjawiskiem potrzebnym i przydatnym.

Ulga rehabilitacyjna – dla kogo?

Obowiązujące przepisy jasno określają, kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej:

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby, które mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne (współmałżonka, dzieci własne lub przysposobione, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe), jeśli ich dochód nie przekroczył w danym roku podatkowym 14 000 zł,
 • osoby ponoszące wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki, które są ściśle związane z ułatwieniem niezbędnych czynności życiowych.

Kim według prawa jest osoba niepełnosprawna?

Zanim przejdziemy do konkretnych informacji dotyczących ulgi rehabilitacyjnej, warto najpierw doprecyzować, kim według polskiego prawa jest osoba niepełnosprawna. Otóż o taki status mogą występować osoby, które posiadają:

 • orzeczenie o niepełnosprawności I, II lub III grupy,
 • rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • orzeczenie o niepełnosprawności i nie mają ukończonego 16 roku życia.

Charakterystyka grup inwalidzkich

I grupa inwalidzka

Zaliczają się do niej osoby, które całkowicie utraciły zdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Do grupy wpisują się również osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

II grupa inwalidzka

Znajdują się w niej osoby z całkowitą niezdolnością do pracy lub posiadające umiarkowany stopnień niepełnosprawności.

III grupa inwalidzka

Jest przeznaczona dla osób z częściową niezdolnością do pracy oraz lekkim stopniem niepełnosprawności.<

Ulga rehabilitacyjna – ile zwrotu można uzyskać?

Pewnie zastanawiasz się, ile wynosi ulga rehabilitacyjna. Otóż warto wiedzieć, że może być ona wykorzystana do realizacji celów rehabilitacyjnych oraz ułatwiania codziennego funkcjonowania, ale warto wiedzieć, że nie wszystkie wydatki mogą zostać odliczone. Ustawodawca podzielił wydatki, jakie ponosi osoba niepełnosprawna lub jej opieki na dwie kategorie:

Wydatki nielimitowane

Są to określone koszty, które można odliczyć w całości.

 • Przystosowanie mieszkania, budynków mieszkalnych oraz pojazdu.
 • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Opłaty za zabiegi rehabilitacyjne.
 • Opieka pielęgniarska świadczona w warunkach domowych dla niepełnosprawnych przewlekle chorych.
 • Płatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym (uzdrowiska, kolonie, obozy dla dzieci i młodzieży).
 • Płatny pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczanej do I grupy inwalidztwa lub dzieci do 16 roku życia.
 • Wydatki na przejazdy opiekunów osób niepełnosprawnych związane z pobytem niepełnosprawnego na turnusie rehabilitacyjnym.
 • Opłaty za tłumacza języka migowego.
 • Zakup, naprawa lub najem wyrobów medycznych, które znajdują się w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Sprawdź także:  Ulga na niepracującą żonę 2023 – czym tak naprawdę jest?

Wydatki limitowane

Są to określane wydatki, które pozwalają na odliczenie maksymalnie ustanowionej kwoty.

 • Opłacenie przewodników dla osób niewidomych lub z niepełnosprawnością narządu ruchu (do 2280 zł).
 • Utrzymanie psa asystującego dla osoby niepełnosprawnej (do 2280 zł).
 • Eksploatacja samochodu będącego własnością osoby niepełnosprawnej lub opiekuna. Chodzi o koszty paliwa, wydatki na naprawę, ubezpieczenie oraz wymianę opon (do 2280 zł).
 • Leki przepisane przez lekarza specjalistę (różnica pomiędzy faktycznymi wydatkami na leki a kwotą 100 zł). Wykaz leków objętych ulgą rehabilitacyjną znajduje się w ustawie z dnia 6 września 2021 roku.
 • Pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady i wkłady anatomiczne (do 2280 zł).

Jakich wydatków nie dotyczy ulga rehabilitacyjna?

Ustawa jasno wskazuje, co można, a czego nie odliczyć podczas zeznania rocznego. Zgodnie z przepisami podatnik nie ma możliwości odliczenia wydatków, które już wcześniej zostały sfinansowane z innego źródła (np. PFRON, ZFRON itp.). Pamiętaj jednak, że w przypadku, gdy wydatki zostały sfinansowane tylko częściowo, możesz odliczyć pozostałą kwotę, którą zapłaciłeś.

Przykład

Krystyna jest osobą niepełnosprawną i ponosi wydatki na leki przepisane przez lekarza specjalistę. W Styczniu – 320 zł, w lutym 80 zł, w marcu, 120 zł, w kwietniu 130 zł. Oprócz wydatków na leki Krystyna przebywała również na płatnym turnusie rehabilitacyjnym (koszt 1000 zł) i dojeżdżała własnym autem na zabiegi rehabilitacyjne (koszt 3000 zł). Wszystkie wydatki były poniesione z prywatnych środków Krystyny i nie zostały w żaden sposób sfinansowane przez źródła zewnętrzne.

 1. Leki – odliczona może zostać jedynie nadwyżka leków droższych niż 100 zł/miesiąc. Oznacza to, że Krystyna może odliczyć 270 zł.
 2. Turnus rehabilitacyjny – ten wydatek jest zaliczany do katalogu I, co znaczy, że podlega całkowitemu odliczeniu, czyli kwoty 1000 zł.
 3. Eksploatowanie własnego auta – wydatek katalogu II, co znaczy, że można go odliczyć tylko do kwoty 2280 zł. Krystyna wydała 3000 zł, a więc może odliczyć całą kwotę.

Szybki rachunek pokazuje, że odliczenie Krystyny z tytułu ulg rehabilitacyjnej wynosi 270 zł + 1000 zł + 2280 zł = 3550 zł.

Czy ulga rehabilitacyjna jest podzielna?

W przypadku, gdy oboje małżonkowie ponoszą koszty związane z rehabilitacją jednego z nich, to małżonek, który jest zdrowy, może odliczyć ulgę, jeśli dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył w danym roku podatkowym 10 080 zł. Warto wspomnieć również o tym, że każdy małżonek może odliczać wydatki poniesione tylko przez siebie. Identyczna sytuacja ma miejsce, jeśli mówimy o dzieciach własnych, przysposobionych, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe.

Ulga rehabilitacyjna – jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby móc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej potrzebne są odpowiednie dokumenty, które poświadczają to, że podatnik jest:

 • osobą niepełnosprawną wskazaną w ustawie,
 • opiekunem (dowód pokrewieństwa oraz dowód zakwalifikowania osoby jako niepełnosprawnej).
Sprawdź także:  Odliczenie darowizny od podatku – najważniejsze informacje

Razem z tymi dokumentami potrzebny będzie również dowód dokumentujące poniesienie możliwych do odliczenia wydatków.

Czym jest dowód niepełnosprawności?

Tego typu dokument to najczęściej orzeczenie lekarza rzecznika (powiatowego, w ramach odwołania od decyzji lekarza może być wydane również przez komisję wojewódzką).

Czym jest dowód pokrewieństwa?

W przypadku opiekunów zazwyczaj wymagane są akta osobowe. Ustawa nie wymaga, by dowód stanowiły wyłącznie dokumenty, które uwiarygadniają pokrewieństwo.

Czym jest dowód dokumentujący poniesienie wydatków?

Poniesione wydatki udowadnia się w zasadzie na podstawie każdego rodzaju dokumentu, który wskazuje, że coś zostało kupione. Najczęściej chodzi oczywiście o faktury oraz dowody zapłaty z banku.

 

UWAGA!

Paragon nie stanowi dowodu poniesienia wydatku przez konkretną osobę niepełnosprawną lub opiekuna. Miej na uwadze, że urzędy nie akceptują też paragonu połączonego z oświadczeniem podatnika o poniesieniu wskazanych wydatków.

Kiedy nie potrzebujesz dowodów poniesienia kosztów?

Bywają sytuacje, gdy nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających poniesienia określonych kosztów. Chodzi przede wszystkim o:

 • opłaty dla przewoźników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
 • opłaty za utrzymanie psa asystującego,
 • opłaty za eksploatowanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabieli leczniczo-rehabilitacyjne.

Istnieje jednak pewien haczyk, ponieważ w razie kontroli skarbowej możesz zostać poproszony o okazanie dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zastosowanych odliczeń takich jak:

 • imię i nazwisko przewoźnika/przewodnika,
 • certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
 • dokument potwierdzający zlecenie oraz odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych, na które udałeś się autem.

Pies przewodnik a pies asystujący

Przepisy mówią, że w ramach ulgi można odliczać wydatki związane z utrzymaniem psa asystującego w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Pies asystujący to specjalnie wyszkolone oraz oznaczone zwierzę, w szczególności pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystent niepełnosprawnego ruchowo, który ułatwia aktywne życie społeczne. Status psa jest potwierdzany przez certyfikat wydawany po odbyciu niezbędnego szkolenia. Certyfikat jest wydawany na konkretne kategorie czynności.

Pies przewodnik niewidomego lub niedowidzącego

Daje osobie niewidomej lub niedowidzącej możliwość samodzielnego i bezpiecznego poruszania się po przestrzeni publicznej.

Pies asystent niepełnosprawnego ruchowo

Asystuje osobie poruszającej się na wózku. Podnosi, podaje, otwiera i naciska niezbędne elementy.

Pies sygnalizujący głuchego i niedosłyszącego

Asystuje przez zwracanie uwagi na określone dźwięku i doprowadza do źródła hałasu.

Pies sygnalizujący atak choroby

Wyczuwa atak choroby i ostrzega właściciela lub osoby z otoczenia.

W przypadku ulgi rehabilitacyjnej najważniejszy jest przyznany status, wynikający z certyfikatu psa asystującego. Rodzaj oraz zakres realizowanych przez zwierzę zadań nie ma znaczenia.

Rozliczenie ulgi rehabilitacyjnej – jaki PIT?

Jeśli chcesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, to na pewno zastanawiasz się, gdzie można ją odliczyć. Podczas zeznania rocznego wpisz niezbędne dane do formularza PIT-O po tym, jak wypełnisz PIT-37, PIT-36 lub PIT-28. Po wyliczeniu odpowiedniej kwoty (z uwzględnieniem obowiązujących limitów) wpisz ją w poz. 019 (PIT-O lub PIT-O-20).

Najlepiej będzie, jeśli skorzystasz z interaktywnych formularzy, które przeliczą za Ciebie wprowadzone kwoty i pomogą w poprawnym odliczeniu poniesionych kosztów z uwzględnieniem ulgi rehabilitacyjnej. Dzięki temu unikniesz błędów w liczeniu, a w razie kontroli skarbowej nie będziesz musiał martwić się, że zastosowane odliczenia są niepoprawne i przekraczające obowiązujące w danym roku limity kwotowe.

5/5 - (1)