Konieczność wypełnienia i złożenia korekty zeznania podatkowego budzi niemałe przerażenie wśród sporej grupy podatników. Błędy popełnia jednak każdy – a te mogą przytrafić się zwłaszcza wtedy, gdy danej czynności nie wykonuje się na co dzień – i tak właśnie jest m.in. w przypadku składania deklaracji podatkowych. W momencie, gdy zeznanie zostanie błędnie wypełnione, potrzebna będzie korekta PIT-u. Wbrew pozorom przygotowanie jej nie jest aż tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać.

Kiedy pomyśleć o skorygowaniu zeznania podatkowego? Jak zrobić korektę PIT? Do kiedy należy ją złożyć do urzędu? Na te oraz inne pytania znajdziesz odpowiedź w dalszej części artykułu. Zapraszamy do lektury.

PIT w paru słowach

Zanim przejdziemy do tego, do czego odnosi się pojęcie korekty zeznania podatkowego, pomówmy chwilę o tym, czym dokładnie jest PIT.

Jest to skrót od angielskiego wyrażenia Personal Income Tax, czyli osobisty podatek dochodowy. Obciążenie to zaliczane jest do podatków bezpośrednich, co wynika z tego, że podmiotem opodatkowania jest osoba fizyczna. Jakich przychodów dotyczy PIT?

 • Wynagrodzenia za pracę na podstawie umowy o pracę, dzieło oraz zlecenie.
 • Wynagrodzenia wynikającego z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.
 • Emerytur, rent i świadczeń w postaci zasiłków.
 • Wynagrodzeń wynikających z prowadzenia działalności artystycznej, naukowej, literackiej, publicystycznej, oświatowej i twórczej.
 • Wynagrodzenia wynikającego z wolnego zawodu.

Warto wiedzieć, że PIT nie oznacza jedynie podatku – nazwa ta odnosi się również do dokumentu urzędowego, czyli tzw. deklaracji PIT. Jest to roczne rozliczenie podatku od osób fizycznych i stanowi podstawę zapłaty zobowiązania podatkowego od osób fizycznych. W zeznaniu PIT zamieszcza się dane odnoszące się do przychodów, kosztów, odliczeń, ulg czy zaliczek podatnika, a także formy opodatkowania.

Z uwagi na obecność wielu informacji bardzo łatwo o pomyłkę w wypełnianiu deklaracji – zwłaszcza wtedy, gdy podatnik decyduje się na samodzielne rozliczenie, a nie np. z pomocą specjalnego programu do rozliczeń podatkowych w Polsce. Co zrobić, gdy popełni się błąd w rocznym zeznaniu? Odpowiedź jest prosta – korekta PIT. O tym, czym dokładnie jest, dowiesz się z następnego akapitu.

Korekta PIT – co to takiego?

Korekta zeznania podatkowego lub po prostu – korekta PIT, jest niczym innym, jak poprawieniem danych w złożonej do urzędu deklaracji. Prawo do złożenia poprawek ugruntowane jest prawnie – wynika ono z artykułu 81 § 1 Ordynacji podatkowej. Podatnik decydujący się na tego typu zabieg musi ponownie wypełnić formularz np. PIT-11, PIT-37 czy PIT-36 a do tego zaznaczyć w dokumencie, że jest to korekta deklaracji podatkowej.

Uzasadnienie korekty PIT

Od 2016 roku podatnicy nie muszą dołączać do formularza uzasadnienia korekty PIT-u (załącznik ORD-ZU).

Przyczyny złożenia korekty PIT, czyli kiedy deklaracja może wymagać poprawek?

Konieczność dokonania korekty PIT-37 czy też innego formularza rozliczeniowego może wynikać z kilku sytuacji jak:

 • pomyłka w rachunkach,
 • złożenie zeznania podatkowego na nieodpowiednim formularzu (np. na PIT-36 zamiast na PIT-37),
 • niewykazanie wszystkich przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym,
 • podanie nieprawidłowego identyfikatora podatkowego (numer PESEL/NIP podatnika),
 • podanie błędnego adresu lub nazwy urzędu skarbowego,
 • niedostarczenie wraz z deklaracją wymaganych załączników,
 • wpisanie nieprawidłowych danych osobowych (swoich lub współmałżonka, z którym się rozlicza).

Korekta PIT-37/36/11 i innych deklaracji – kiedy nie można jej dokonać?

Wartym odnotowania jest fakt, że złożenie korekty PIT nie zawsze jest możliwe, co bezpośrednio wynika z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W obecnie obowiązującym systemie istnieje jedno takie wykluczenie. Skorygowanie zeznania podatkowego nie będzie możliwe w przypadku, gdy przeciw podatnikowi toczy się postępowanie lub przeprowadzana jest kontrola podatkowa przeprowadzana przez Urząd Skarbowy. W takim wypadku korekta PIT-37 lub formularza o innym numerze będzie możliwa do złożenia dopiero po zakończeniu wspomnianego postępowania.

Sprawdź także:  PIT-11 dla cudzoziemca – najważniejsze informacje dotyczące rozliczeń osób z zagranicy

Korekta PIT – do kiedy?

Korekta PIT – ile lat wstecz? To kolejne z ważnych zagadnień, o których powinien wiedzieć każdy podatnik. Obecny system podatkowy umożliwia skorygowanie deklaracji do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli 5 lat od złożenia zeznania do urzędu skarbowego. Okres ten liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym deklaracja została przekazana w ręce urzędników. W praktyce to wygląda tak, że jeżeli podatnik dostarczył zeznanie podatkowe za rok 2022, to korekta PIT będzie możliwa do złożenia do końca 2028 roku i analogicznie dla lat wcześniejszych i następnych.

Korekta PIT za lata ubiegłe – 5 lat korzyści dla podatników

Możliwość dokonania korekty PIT-37/36/11 czy innego formularza przez 5 lat jest dużą wygodą dla podatników. Ten dość długi okres jest szczególnie korzystny dla osób, które np. z jakiegoś powodu nie skorzystały z przysługujących im ulg podatkowych jak np. ulga rehabilitacyjna czy ulga internetowa. Taka sytuacja najczęściej bierze się z niewiedzy podatnika lub braku dokumentów, które są niezbędne do przyznania bonifikaty. Dzięki temu, że poprawioną deklarację PIT można złożyć do pięciu lat, każda osoba ma odpowiednio dużo czasu, aby nadrobić zaległości, np. skompletować wymagane druki w postaci faktur czy paragonów.

Ile korekt PIT można złożyć?

Ważną informacją dla podatników jest to, że obecnie nie istnieje żaden limit korekt PIT, co w praktyce oznacza, że w ciągu pięciu lat możesz skorygować swoje zeznanie dowolną liczbę razy.

Korekta PIT-37 – odsetki

Warto wiedzieć, że w przypadku popełnieniu błędu na niekorzyść urzędu skarbowego i złożenia korekty PIT-u 37 lub innego druku w ciągu 6 miesięcy od dostarczenia zeznania podatkowego, pozwoli na obniżenie odsetek za zwłokę o połowę.

Co więcej, złożenie korekty deklaracji podatkowej w terminie (łącznie z zapłatą zaległości, jeśli takowa występuje) powoduje zaniechanie podlegania pod karę z tytułu przestępstwa skarbowego.

Obowiązek złożenia korekty PIT-u, czyli kiedy trzeba skorygować zeznanie podatkowe?

W wielu przypadkach złożenie korekty PIT jest po prostu możliwe – należy jednak wiedzieć o tym, że niektórzy podatnicy są zobowiązani do skorygowania zeznania. Dzieje się tak w konkretnych przypadkach np. gdy w otrzymanym od pracodawcy druku PIT-11 znalazły się nieprawidłowości. Po dostarczeniu dobrze wypełnionego dokumentu podatnik musi złożyć korektę zeznania PIT.

Co ważne – jeżeli korekta rocznego zeznania podatkowego wymaga zapłacenia podatku, wydatek ten należy uiścić wraz z odsetkami, które są liczone od dnia, w którym przypadł termin płatności za dany rok.

Korekta rocznego zeznania podatkowego – dlaczego warto ją złożyć?

Złożenie korekty deklaracji podatkowej PIT odbywa się nie tylko w przypadku pomyłek. O czym wspominaliśmy wyżej – z opcji tej warto skorzystać w momencie, gdy np. nie podatnik nie wskazał w zeznaniu ulgi podatkowej wynikającej np. z przekazania darowizny na rzecz fundacji czy wydatków związanych z użytkowaniem sieci internetowej.

Co ważne – do korekty PIT-u należy dołączyć druk:

 • PIT/O – jest to załącznik do deklaracji PIT-36, PIT-37 i PIT-28),
 • PIT/D – załącznik do zeznań PIT-36, PIT-37 i PIT-28 dla podatników rozliczających nabyte w poprzednich latach ulgi budowlane.

Oprócz tego należy do urzędu dostarczyć wcześniej wspomniane dokumenty potwierdzające w postaci faktur.

Korekta zeznania podatkowego a zwrot nadpłaty – jakie ulgi podlegają odliczeniu?

Mówiąc o ulgach podatkowych, warto chwilę pomówić o tym, jakie odliczenia można zastosować w rocznym zeznaniu podatkowym, a tym samym w korekcie PIT. Bonifikaty te dzieli się ze względu na charakter:

 • rodzinny (np. koszty ponoszone na wychowanie dziecka),
 • stymulacyjny (przekazane darowizny dla organizacji pożytku publicznego),
 • indywidualny (odliczenie zapłaconych składek ZUS, czy też uzyskanych świadczeń podlegających opodatkowaniu)

Jak zrobić korektę PIT 2023?

Jeżeli chcesz skorygować swoje zeznanie podatkowe za 2022 rok musisz ponownie wypełnić formularz (taki sam, jak poprzednio, czyli jeżeli składałeś PIT-36, korektę deklaracji składasz na takim samym druku) i zaznaczyć w pozycji 10 deklaracji, że jest to korekta. Następnie przychodzi czas na podanie kwot przychodów, które wynikają z rocznego rozliczenia roku 2022 – co ważne, w tym przypadku należy wypełnić wszystkie pola – zarówno te, które we wcześniejszym zeznaniu były błędnie wypełnione, jak i pozostałe, w których zostały podane poprawne dane.

Sprawdź także:  Zasiłek dla bezrobotnych a PIT 2022

Jak złożyć korektę PIT-u za 2022? Kilka możliwości

Korekta zeznania rocznego może być wysłana na kilka sposobów. Po pierwsze, poprawioną deklarację można złożyć osobiście na ręce urzędnika, czyli poprzez udanie się do placówki wybranego urzędu skarbowego. Kolejną opcją jest skorzystanie z usług poczty i wysłania listu. Coraz większą popularnością jednak cieszą się rozwiązania internetowe – korekta PIT online za pomocą dedykowanego programu do rozliczeń podatkowych jest obecnie najwygodniejszym i najszybszym sposobem kontaktu z urzędem skarbowym.

Jak złożyć korektę PIT przez Internet? Czy wymagany jest podpis?

Formalnie roczne zeznanie podatkowe, które zostało złożone bez podpisu, nie stanowi oświadczenia podatnika – w takim wypadku korekta deklaracji PIT nie jest możliwa do dokonania. Zdarzają się sytuacje, w których niektóre urzędy skarbowe informują podatnika o braku podpisu i proszą o jego uzupełnienie – warto pamiętać, że urzędnicy wcale nie mają takiego obowiązku. Stąd też zgodnie z prawem mogą uznać, że brakujący podpis podatnika nie podlega korekcie, a podatnik będzie odpowiadać przed urzędem w taki sposób, jakby w ogóle nie złożył deklaracji podatkowej w wymaganym terminie.

Czynności sprawdzające deklarację PIT przez organ podatkowy

Warto mieć świadomość, że odnajdywanie prostych błędów leży głównie po stronie urzędu skarbowego – dzieje się to w czasie tzw. czynności sprawdzających. Jak to wygląda w praktyce?

 • Urzędnik sam dokonuje poprawek w sytuacji, gdy zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty zwrotu podatku, nadpłaty czy straty wynikającej bezpośrednio z korekty nie przekracza 5000 zł. W takim wypadku organ podatkowy zobowiązany jest do przesłania do wglądu poprawionego zeznania na adres podatnika, który ma 14 dni na ewentualny sprzeciw (licząc od dnia doręczenia skorygowanej deklaracji).
 • Organ podatkowy prosi podatnika o skorygowanie zeznania. W takim wypadku składający zeznanie podatkowe musi poprawić wszelkie nieprawidłowości, złożyć wyjaśnienia, a także wskazać przyczyny, przez które wcześniej zawarte informacje były nieprawidłowe.

Co ważne – w takich przypadkach nie stosuje się wcześniej wspomnianego obniżenia odsetek za zwłokę. Zamiast tego wykorzystywane są odsetki standardowe.

Korekta do PIT-u a 1,5% podatku

Wśród podatników często pojawiają się pytania dotyczące przekazywania 1,5% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Sprawa w tym wypadku wygląda podobnie, jak w przypadku zwykłego zeznania podatkowego. Składając korektę PIT, możesz przekazać wspomniany procent dla OPP pod warunkiem, że:

 • złożyłeś deklarację podatkową w terminie,
 • korekta zeznania została złożona w czasie miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego (np. do 2 czerwca 2023 roku lub 31 marca 2023 r w przypadku PIT-28),
 • zapłaciłeś podatek w pełnej wysokości.

Kiedy nie trzeba korygować zeznania podatkowego?

Nie każdy podatnik musi przejmować się koniecznością wprowadzenia korekty. W jakich sytuacjach nie musisz martwić się korektą?

 • Jeśli w Twoim zeznaniu nie znalazły się żadne błędy.
 • Jeżeli nie chcesz korzystać z dodatkowych odliczeń w postaci ulg podatkowych,
 • Jeśli nie planujesz przekazywać 1% podatku na OPP.

Czy w przypadku korekty PIT istnieje możliwość rozliczenia się z małżonkiem lub dzieckiem?

Tak – istnieje taka możliwość – nawet po 2 maja 2023 roku. Jeżeli podatnikowi zależy na wspólnym rozliczeniu, w poprawionej deklaracji należy wskazać poprzedni wybór metody rozliczeniowej i zamienić je z indywidualnego na nowo wybraną opcję (rozliczenie z małżonkiem lub jako rodzica samotnie wychowującego dziecko). Analogicznie w drugą stronę – w korekcie możliwa jest rezygnacja z tego typu form i powrót do samodzielnego rozliczenia.

Korekta online z PITBOT – tak jest szybciej i wygodniej!

Dla wielu podatników konieczność korygowania rocznego zeznania podatkowego jest żmudną i uciążliwą czynnością. Stąd też coraz częściej decydują się na skorzystanie z internetowych rozwiązań. Warto wiedzieć, że korekta PIT-37 przez Internet (lub formularza o innym numerze) za pomocą dedykowanego programu jest o wiele szybsza niż tradycyjne wypełnianie druków.

W momencie, w którym do tworzenia deklaracji skorzystasz z aplikacji takiej jak np. PitBot, korekta PIT-u będzie tak naprawdę gotowa. Program zarchiwizuje Twoje zeznanie podatkowe, stąd też nie będziesz musiał od nowa wszystkiego wypełniać – w takim wypadku wystarczy Ci parę minut – zmienisz tylko te dane, które musisz i automatycznie wyślesz skorygowaną wersję zeznania do urzędu.

5/5 - (1)