Ulga B+R to odliczenie, które od jakiegoś czasu figuruje w polskim systemie podatkowym. Rozwiązanie to zostało wprowadzone w celu nagrodzenia podatników inwestujących w działalność badawczo-rozwojową. Opisywana preferencja podatkowa niesie ze sobą wiele korzyści, przez co warto dowiedzieć się o niej nieco więcej. Czym jest ulga B+R w świetle prawa? Kto może skorzystać z tego odliczenia i na jakich zasadach? Czy ulga na działalność badawczo-rozwojową zmieniła się wraz z wejściem Polskiego Ładu? Odpowiedzi w dalszej części artykułu.

Ulga B+R – następczyni ulgi na nabycie nowych technologii

Ulga na działalność badawczo-rozwojową jest preferencją podatkową, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku, zastępując tzw. ulgę na nabycie nowych technologii. 

Wprowadzona ona została po to, aby przyspieszyć rekonstrukcję polskiej gospodarki w taki sposób, aby działalność innowacyjna z obszaru nowoczesnych i wysokich technologii oraz rozwiązań była decydującym czynnikiem w tworzeniu wzrostu dochodu narodowego, a tym samym – podniesienia poziomu życia każdego obywatela Polski.

Ulga badawczo-rozwojowa – dla kogo?

Ulga rozwojowo-badawcza przez te kilka lat przeszła ona szereg zmianwciąż jednak jest skierowana do tej samej grupy podatników. Dla kogo została wprowadzona ulga B+R?

Ogólnie rzecz biorąc, ulga B+R jest kierowana do przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność badawczo-rozwojową. Co ważne, w przypadku tej preferencji nie jest istotna wielkość firmy, stąd też z odliczenia mogą skorzystać zarówno mikrofirmy, jak i wielkie korporacje.

Wysokość ulgi badawczo-rozwojowej na przestrzeni lat i obecnie

Jak zostało wspomniane w poprzednim akapicie, ulga B+R w ciągu paru lat była zmieniana kilkukrotnie. W pierwszym roku nie była ona aż tak opłacalna jak dziś – umożliwiała ona bowiem możliwość odliczenia 30% kosztów zatrudnienia pracowników realizujących prace związane z działalnością. Co więcej, limit pozostałych kosztów stanowił 20% (małe i średnie firmy) oraz 10% (duże przedsiębiorstwa).

W 2017 roku, czyli rok później, limit kosztów zatrudnienia wzrósł do 50%, z kolei kosztów kwalifikowanych do 50% (dla małych i średnich firm) i 30% (dla dużych firm).

1 stycznia 2018 przyniósł spore zmiany – podniesione zostały nie tylko limity, ale zwiększony został również katalog kosztów kwalifikowanych. Od tego czasu przedsiębiorcy mogą odliczyć 100% kosztów kwalifikowanych, z kolei centra badawczo-rozwojowe aż 150%.

Ulga badawczo-rozwojowa 2023 a podstawa opodatkowania

Istotnym faktem do tego, aby móc skorzystać z odliczenia badawczo-rozwojowego, jest wybrany rodzaj opodatkowania. Preferencja ta bowiem dostępna jest dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się:

 • według skali podatkowej (deklaracja PIT-36),
 • podatkiem liniowym (deklaracja PIT-36L),
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (deklaracja CIT-8).
Sprawdź także:  Darowizna na cele kultu religijnego a podatki – to warto wiedzieć

Ulga na działalność badawczo-rozwojową a kwestie prawne

Żeby lepiej zrozumieć, kto kwalifikuje się do skorzystania z tej preferencji podatkowej, warto zagłębić się w treść ustawy, która określa, czym konkretnie jest działalność badawczo-rozwojowa.

Zgodnie bowiem z art. 4a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT), działalność badawczo-rozwojowa to działalność, która obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w systematyczny sposób w celu pogłębienia zasobów wiedzy, a także ich wykorzystania do tworzenia nowych zastosowań.

W art.4a pkt 27 ustawy o CIT do badań zaliczają się:

 • badania podstawowe – przez to pojęcie rozumie się prace empiryczne bądź teoretyczne, których celem jest zdobycie nowej wiedzy o podstawach zjawisk o obserwowalnych faktów bez chęci bezpośredniego zastosowania ich w celach komercyjnych,
 • badania aplikacyjne – ta grupa z kolei odnosi się do prac mających na celu zdobycie wiedzy, a także umiejętności, które następnie zostaną wykorzystane w celu opracowania nowych usług, produktów lub procesów bądź wprowadzenia do nich znaczących ulepszeń.

Oprócz samej definicji działalności badawczo-rozwojowej i badań naukowych warto przybliżyć również pojęcie prac rozwojowych.

Są one bowiem formą działalności obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie nabytej wiedzy i umiejętności, w tym również w zakresie narzędzie informatycznych i oprogramowania w celu planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia ulepszonych lub nowych produktów, usług czy też procesów.

Powyższa definicja wyłącza działalności obejmujące rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do wyżej opisanych produktów, usług i procesów – nawet w przypadku, gdy zmiany ich są ukierunkowane na ulepszenie.

Jakie koszty działalności badawczo-rozwojowej mogą zostać odliczone w myśl ulgi B+R?

Przejdźmy do kolejnego istotnego czynnika, który określa to, czy podatnik może skorzystać z odliczenia. Warto wiedzieć, że prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, a także jedna z wyżej opisanych form opodatkowania to nie wszystko, aby liczyć na preferencję podatkową – ważne są w tym wypadku również koszty ponoszone przez podatnika. O ulgę B+R ubiegać się może osoba, która:

 • ponosi koszty na działalność badawczo-rozwojową,
 • ponoszone koszty stanowią koszty uzyskania przychodu (w rozumieniu ustawy PIT lub CIT),
 • wyodrębni koszty działalności badawczo-rozwojowej w ewidencji,
 • wykaże koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu (w zeznaniu rocznym),
 • poniosła koszty, których kwota nie przekracza określonych ustawowo limitów,
 • nie otrzymała zwrotu kosztów kwalifikowanych w żadnej formie.

Koszty kwalifikowane – czym są i co się do nich zalicza?

Kosztami kwalifikowanymi określa się wydatki ponoszone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej na cele rozwoju badań. Do wspomnianych kosztów zaliczyć można:

 • wynagrodzenia pracowników w części związanej z działalnością badawczo-rozwojową, a także związane z nimi składki na ubezpieczenie społeczne,
 • wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie lub o dzieło (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne),
 • wydatki związane z zakupem specjalistycznego sprzętu niebędącego środkiem trwałym, a także materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności B+R,
 • wydatki związane z użytkowaniem zakupionego sprzętu naukowo-badawczego,
 • wydatki związane z przeprowadzeniem niezbędnych ekspertyz, opinii czy korzystania z usług doradczych na potrzeby prowadzonych przez firmę badań,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłączając samochody osobowe, budowle, budynki i lokale, będące odrębną własnością; w tym wypadku zastrzeżeniu podlegają centra badawczo-rozwojowe),
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego (na wzór użytkowy) lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
Sprawdź także:  Ulga za złe długi – co warto wiedzieć?

Ulga badawczo-rozwojowa a zeznanie podatkowe 2022

Ulga rozwojowa jest preferencją podatkową polegającą na odliczeniu od podstawy opodatkowania poniesionych kosztów na rzecz działalności, które zostały wcześniej zaliczone od kosztów uzyskania przychodu (kosztów kwalifikowanych). Co ważne – kwota odliczenia w danym roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego z przychodów innych niż tych z zysków kapitałowych.

Jeżeli podatnik spełnia wszystkie przesłanki umożliwiające skorzystanie z ulgi B+R niezbędne jest uwzględnienie tej preferencji w rocznej deklaracji podatkowej. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu na podstawie wyodrębnionej ewidencji kosztów kwalifikowanych.

Do prawidłowego rozliczenia niezbędne będą załączniki dołączane do głównego zeznania tj. PIT-BR dla PIT-36 lub PIT-36L bądź CIT-BR (zeznania CIT-8, CIT-8A, CIT-8B). Co w przypadku, gdy podatnik złoży wcześniej zeznanie i chce się ubiegać o ulgę? W takim razie konieczne będzie złożenie korekty PIT, o której więcej pisaliśmy w artykule pt. Korekta PIT przez Internet 2023 – korekta zeznania podatkowego z PITBOT.

Ulga badawczo-rozwojowa a Polski Ład, czyli odliczenie dla firm wdrażających innowacje i rozszerzających rynek zbytu

Od początku 2022 roku przedsiębiorcy komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z ich tytułu dochody kwalifikowane (zgodnie z przepisami IP Box), a także ponoszący koszty kwalifikowane względem ulgi B+R, będą mogli skorzystać z obydwu preferencji podatkowych jednocześnie.

W 2022 roku kwota należnego odliczenia kosztów kwalifikowanych zwiększa się względem lat ubiegłych do 200% (dla wszystkich podatników związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej).

Jeśli chodzi o podatników mających status Centrum Badawczo-Rozwojowego, dodatkowy odpis kosztów kwalifikowanych będzie wynosić 200% z wyjątkiem kosztów związanych z ochroną patentu dla dużych podatników – w takim wypadku będzie to 100% dodatkowego odpisu.

Wypełnianie deklaracji może sprawiać problem, zwłaszcza jeśli zachodzi potrzeba dołączania specjalnych załączników i wyliczanie ulg. Jeżeli nie czujesz się na siłach lub obawiasz się o potencjalne błędy w zeznaniu rocznym, skorzystaj z Pitbota – aplikacji do rozliczania PIT przez Internet, która podpowie Ci, co i jak masz zrobić, aby nie przejmować się zbędnymi formalnościami. Skorzystaj z funkcjonalności programu już dziś i przygotuj zeznanie w kilkanaście minut – tyle średnio trwa to z Pitbotem. Przekonaj się już dziś i zaufaj sprawdzonemu narzędziu – zapraszamy!

4.7/5 - (3)