Rozliczając rok 2022, podatnicy powinni dokonać przeglądu przysługujących im ulg podatkowych. Sprawdź, co można odliczyć od podatku dochodowego za rok 2022 oraz jakie bonifikaty mogą obniżyć Twoje zobowiązanie podatkowe – zapraszamy do lektury.

Odliczenie od podatku 2023 – poznaj ulgi PIT

Ulga podatkowa jest prawem podatnika przewidzianym w przepisach podatkowych, stanowiących zatem w pełni legalną optymalizację podatkową, której efektem powinno być niższe obciążenie podatkowe. Ulgi dzielą się na dwie kategorie:

 • odliczenia od dochodu (zmniejszają dochód i wpływają na stawkę podatkową),
 • odliczenia od podatku (redukują wysokość kwoty podatku). 

Co można odliczyć i jakie są najpopularniejsze ulgi podatkowe wybierane przez podatników?

Ulga na dziecko

Z ulgi na dziecko mogą skorzystać rodzice, opiekunowie i rodzice zastępczy i przysługuje ona:

 • na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
 • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych,  po ich zsumowaniu nie przekraczają 3089 zł.

Jeśli masz jedno dziecko i wychowujesz je samotnie, nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł w celu skorzystania z ulgi PIT. Z kolei jeśli w małżeństwie macie jedno dziecko i jesteście małżeństwem przez cały rok, razem z małżonkiem nie możecie łącznie zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł.

Wysokość ulgi od podatku wynosi:

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).

PRZYKŁAD: Gdy masz trójkę dzieci, przysługuje Ci ulga podatkowa:

 • 1 112,04 zł na pierwsze dziecko,
 • 1 112,04 zł na drugie dziecko,
 • 2 000,04 zł na trzecie dziecko.

Oznacza to, że łącznie możesz skorzystać z ulgi PIT w wysokości 4 224,12 zł rocznie.

Ulga zdrowotna 2022/2023 – odliczenie od podatku

W ramach odliczeń w PIT podatnicy mogą odpisać składki na ubezpieczenie zdrowotne:

 • opłacone w toku podatkowym bezpośrednio przez podatnika,
 • pobrane w roku podatkowym przez płatnika.

Odlicza się kwotę zapłaconej składki, do maksymalnego poziomu 7,75% podstawy jej wymiaru. Odliczenia dokonuje się:

 • w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek:
  • przez płatników,
  • przez podatników, którzy osiągają dochody bez udziału płatnika (ze stosunku pracy z zagranicy; z emerytur i rent z zagranicy lub z działalności wykonywanej osobiście),
 • przy obliczaniu zaliczek na podatek albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przez podatników, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej lub z najmu, dzierżawy,
 • przy opłacaniu karty podatkowej przez podatników, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej,
 • przy opłacaniu zryczałtowanego podatku od przychodów osób duchownych,
 • po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT36, PIT36L, PIT37 lub PIT-28.

Odliczenie od dochodu 2022 – wpłaty na IKZE

Odliczeniu od dochodu podlegają wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) wykonane w ciągu roku podatkowego. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionej wpłaty, do maksymalnego poziomu 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym. 

Sprawdź także:  Odliczenie od podatku w IKZE 2023 – kto może skorzystać z ulgi?

Podobnie jak w przypadku odliczania składki zdrowotnej – dowodem poniesienia wydatku może być każdy dokument potwierdzający wpłatę.

Odliczenie następuje po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT36, PIT36L, PIT37 lub PIT-28.

Ulgi podatkowe za 2022 – odliczanie internetu

Co można odliczyć od podatku w 2022 roku? Podatnicy mogą skorzystać z ulgi na Internet jeżeli:

 • ponieśli w roku podatkowym wydatki z tytułu Internetu,
 • posiadają dokumenty potwierdzające poniesienie tego wydatku, w szczególności:
  • dokument zawierający dane identyfikujące podatnika, jako kupującego/odbiorcę usługi, dane sprzedającego/dostawcę usług internetowych,
  • rodzaj zakupionej usługi,
  • kwotę rachunku/faktury oraz
 • w latach wcześniejszych podatnik nie korzystał z tej ulgi albo po raz pierwszy skorzystał z niej w zeznaniu PIT za 2020 rok.

Ostatni z warunków oznacza, że przedmiotowego odliczenia od dochodu w ramach ulgi możesz dokonać w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystałeś z tej ulgi.

Limit roczny w przypadku omawianej ulgi wynosi 760 zł. Dla małżeństw przysługuje odrębnie każdemu z małżonków, poda warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków: np. widnieją razem na wspólnej fakturze albo każde z małżonków ma własny Internet i każde z nich dostaje fakturę na własne nazwisko.

Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT- 37 lub PIT-28, do których dołącza się formularz PIT/O (odliczenia).

Odliczenie Internetu od podatku – ulga na Internet 2023.

Remont mieszkania, czyli co można odliczyć w 2023?

Istnieje ulga PIT, dzięki której część prac wykonywanych w budynku możemy zakwalifikować jako koszty obniżające wysokość podatku. Odbywa się to w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (bądź od przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków związanych z realizacją robót termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Ulga PIT przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W ramach definicji ulgi termomodernizacyjnej znajdują się:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła;
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne, lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Co ważne, ta ulga od podatku nie przysługuje w przypadku budynku będącego w budowie.

Wartość odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych podatnika w budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. 

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatek został poniesiony.

Kwota odliczenia, która nie została odliczona w danym roku, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Odliczanie podatkowe straty

Podatnik, który w danym roku poniósł stratę ze źródła przychodów, ma prawo obniżyć dochód uzyskany z tego samego źródła o wysokość straty. 

Jaka jest wysokość odliczenia od podatku 2022 w ramach tej ulgi?

 • w najbliższych kolejno następujących po sobie latach odliczenie straty nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty, albo
 • w jednym z kolejno następujących po sobie pięciu latach podatkowych odliczenie może jednorazowo wynosić kwotę nie większą niż 5 mln zł (nieodliczona kwota straty podlega odliczeniu w pozostałych latach pięcioletniego okresu, przy czym nie może być większa niż 50% kwoty poniesionej straty). 
Sprawdź także:  Ulga na niepracującą żonę 2023 – czym tak naprawdę jest?

Co istotne – drugi wariant odliczenia od dochodu tj. jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł stosuje się do strat za lata podatkowe, które rozpoczynają się po 31 grudnia 2018 r.

Powyższe zasady nie dotyczą strat:

 • z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 • z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
 • z niezrealizowanych zysków, 
 • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Ulgi i odliczenia 2022/2023

Ulga podatkowa Wymagane dokumenty Kwota odliczenia Dla których podatników
Ulga internetowa Rachunki za internet 760 zł
Nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata
PIT-28, 36, 37
Ulga rehabilitacyjna / ulga na leki Dowód poniesienia wydatku, orzeczenie o niepełnosprawności / Zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków Kwota wydatków (sprzęt rehabilitacyjny), Kwota leków – 100 zł / mies (leki) PIT-28, 36, 37
Ulga prorodzinna Odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, potwierdzenie bycia opiekunem 1112,04/ rok na 1 dziecko – warunek dochodów; 1112,04/rok na 2 dziecko; 2000,04 na 3 dziecko; 2700 na 4 i kolejne dziecko PIT-28, 36, 37
Ulga dla krwiodawców Potwierdzenie stacji krwiodawstwa 6% dochodu podatnika PIT-28, 36, 37
Ulga na nowe technologie Dokumenty stwierdzające wysokość poniesionych wydatków, opinia jednostki naukowej o nowej technologii 50% wydatków poniesionych na nowe technologie, przy czym odliczana kwota nie może być wyższa niż ubiegłoroczny dochód z działalności gospodarczej. PIT 36, 36L
Ulga odsetkowa Dowody potwierdzające poniesienie wydatków, zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek wysokość odsetek od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej ustawowemu limitowi 325 990 zł. PIT-28, 36, 37
Darowizny kościelne Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie 6% dochodu podatnika PIT-28, 36, 37
Darowizny na cele pożytku publicznego Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie 6% dochodu podatnika PIT-28, 36, 37
Darowizny na cele edukacyjne dla szkół Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie 6% dochodu podatnika PIT-28, 36, 36L
Zwrot nienależnych świadczeń Dowód zwrotu świadczeń Kwota zwrotu łącznie z podatkiem PIT-28, 36, 37
Odliczenie składek społecznych RMUA / Dokument potwierdzający pobranie lub zapłacenie składek W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2021 PIT-28, 36, 36L, 37
Odliczenie składek zdrowotnych RMUA / Dokument potwierdzający pobranie lub zapłacenie składek W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2021 PIT-28, 36, 36L, 37
Wpłaty na IKZE Potwierdzenie pobranych lub zapłaconych składek Do 6 272,40 zł PIT-28, 36, 36L, 37
Darowizna na cele walki z COVID-19 Dokumentem potwierdzajacym jest umowa darowizny składników majątku. Jesli darowizna została przekazana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego – wymagana jest pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymał do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika);
od 100 do 200% wartości darowizny
PIT-36, 37, 38, 36L
Ulga termomodernizacyjna Faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych) 53 000 zł PIT-28, 36, 36L
Ulga dla młodych Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. Uldze podlegają przychody uzyskiwane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. PIT-37
4.8/5 - (6)